ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π586 _28-07-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

  • ΕΩΣ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ΣΥΜΒΑΣEΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΑΙΘ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΥ) ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  ETWINNING (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 «Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning για τα έτη 2019 – 2020 και χρονική επέκταση έως 31.3.2022»

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

(ERASMUS+ PROGRAMME - Agreement Number: 2019 0134/001-001)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α:

 όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της υπ’ αριθ. πρωτ.: 85554/Η1/17.7.2021 (ΑΔΑ: 6Ε2Σ46ΜΤΛΗ-Ο9Λ) Υπουργικής Απόφασης για τον ορισμό των Μελών Ομάδας της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης της δράσης eTwinning, για το διάστημα έως 31.3.2022

και καλεί αποκλειστικά:

τα κάτωθι μέλη της Ομάδας ΥΠΑΙΘ της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης της δράσης eTwinning:

 

1. Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Εκπ/κός, ΠΕ 86 Πληροφορικής, Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, ως συντονιστής,

2. Μιχαήλ Τσότρας, ΠΕ Πληροφορικής, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ., Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας, ως αναπληρωτής συντονιστής της εν λόγω ομάδας,

3. Μαρία Βασιλοπούλου, Εκπ/κός ΠΕ 06, 3ο Γυμνάσιο Αχαρνών, Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής,

4. Επαμεινώνδας Αγγέλου, ΠΕ Πληροφορικής, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ.,

5. Κώστας Ηλιάδης, Εκπ/κός ΠΕ 86, υπηρετεί στο 1ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων με απόσπαση στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΚΜ, Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης,

6. Θεοφανώ Τσακανίκα, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ., Γεν. Δ/νση Δ.Ε.Θ.Π.Ο.Δ.Ε.,

7. Ιωάννης Αλτάνης, ΠΕ Πληροφορικής, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ.,

8. Μαρία Γαζέα, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ.,

9. Ηλιάνα Αναστοπούλου, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ., Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Κοινωνικής Συμμετοχής Εθελοντισμού και Δομών Νεολαίας.

10. Εμμανουήλ Σαρλάμης, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ.,

11. Αντιγόνη Λεμονή, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ., Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Γεν. Δ/νση Δ.Ε.Θ.Π.Ο.Δ.Ε..

12. Χρήστος Τρυφωνόπουλος, ΤΕ Μηχανικών, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ., Προϊστάμενος Τμήματος Α’ Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Γ.Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών

13. Βασιλική Χαραλαμποπούλου, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ,

14. Παρασκευή Μπελόγια, Εκπ/κός ΠΕ 06, Δ/νση Εκπ/σης Λάρισας Α/βθμια,

15. Μαρία Τσιάντου, Εκπ/κός ΠΕ 05, αποσπασμένη στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ..

να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για ανάληψη έργου ή τμημάτων αυτού, όπως αυτό εξειδικεύεται στους πίνακες  της παραγράφου Κ1.1 «Σύντομη Περιγραφή Αντικειμένου» της παρούσας, για τα γνωστικά αντικείμενα / θεματικές περιοχές ευθύνης τους.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20210728_p586.pdf