ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π58_25-01-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

  • ΕΩΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΜΒΑΣΕΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΑΙΘ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΥ) ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  ETWINNING (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 «Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning για τα έτη 2019 – 2020 και χρονική επέκταση έως 31.3.2022»

 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

(ERASMUS+ PROGRAMME - Agreement Number: 2019 0134/001-001)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α:

 όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της υπ’ αριθ. πρωτ.: 85554/Η1/17.7.2021 (ΑΔΑ: 6Ε2Σ46ΜΤΛΗ-Ο9Λ) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 3287/Η1/12.1.2022 (ΑΔΑ: ΨΑ1Τ46ΜΤΛΗ-3ΡΡ) Υπουργική Απόφαση για τον ορισμό των Μελών Ομάδας της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης της δράσης eTwinning, για το διάστημα έως 31.3.2022

και καλεί αποκλειστικά:

τα κάτωθι μέλη της Ομάδας ΥΠΑΙΘ της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης της δράσης eTwinning:

 

1. Βασιλική Μακρή, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ., Προϊσταμένη Δ/νσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της Γεν. Δ/νσης Δ.Ε.Θ.Π.Ο.Δ.Ε.,

2. Παναγιώτα Καρκαλέτση, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ., Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Γεν. Δ/νσης Δ.Ε.Θ.Π.Ο.Δ.Ε,

3. Κωνσταντίνος Μιτζήθρας, Εκπ/κός ΠΕ 70, αποσπασμένος στο γραφείο Γ.Γ. Α/θμιας, Β/θμιας Εκπ/σης & Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.,

4. Αλεξάνδρα Νάκου, Εκπ/κός ΠΕ 60, αποσπασμένη στο γραφείο Γ.Γ. Α/θμιας, Β/θμιας Εκπ/σης & Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.,

5. Ελένη Νικηφόρου, Εκπ/κός ΠΕ 02, αποσπασμένη στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ

 

να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για ανάληψη έργου ή τμημάτων αυτού, όπως αυτό εξειδικεύεται στους πίνακες  της παραγράφου Κ1.1 «Σύντομη Περιγραφή Αντικειμένου» της παρούσας, για τα γνωστικά αντικείμενα / θεματικές περιοχές ευθύνης τους

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20220125_p58.pdf