Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης - υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος Μισθοδοσίας HCM του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θα αναθέσει σε ανάδοχο, την παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης - υποστήριξης  του Πληροφοριακού Συστήματος Μισθοδοσίας HCM. Ειδικότερα, απαιτείται η προαγορά -240- άνθρωπο-ωρών μηχανικού Λογισμικού HCM για υποστήριξη/παραμετροποίηση του Προγράμματος Μισθοδοσίας του ΙΤΥΕ για το έτος 2022.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπό ανάθεση υπηρεσιών ανέρχεται σε #12.000,00€#, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Παρακαλείσθε να υποβάλλετε την προσφορά σας ηλεκτρονικά στο email: gourdoup@cti.gr έως την Δευτέρα 06/12/2021.


Σχετικά συννημένα:


2021_11.29_7364_21PROC009627232.pdf