Π217/28.03.2022_ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Μεταλλικών Ραφιών στην Αποθήκη Βιβλίων του ΙΤΥΕ-`ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ`

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η : Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Μεταλλικών Ραφιών στην Αποθήκη Βιβλίων του ΙΤΥΕ-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», όπως καταγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της διακήρυξης.

Προϋπολογισμός δαπάνης : (45.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (ποσό ΦΠΑ 10.800,00 €, εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία συμπ/νου του ΦΠΑ 55.800,00 €).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 15/04/2022 και ώρα 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : Πέμπτη 21/04/2022 και ώρα 12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Γ. Καλύβας θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: kalyvas@cti.gr

 

 

 Λήψη Αρχείων