ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


PROTHESIANATHESISTAXIDIOTIKONYPIRESION.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια και Εγκατάσταση Συσσωρευτών Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας της αποθήκης χάρτου του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο (θέση Μαγούλα), προτίθεται έως την Παρασκευή 31.07.2017, να αναθέσει σε ανάδοχο την προμήθεια και εγκατάσταση συσσωρευτών για ανυψωτικά μηχανήματα.

 

ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας και των σχετικών υπηρεσιών εγκατάστασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 9.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Προσφορές που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό θα απορρίπτονται.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους έως την 31.07.2017 & ώρα 12:00, στα γραφεία του ΙΤΥΕ Αθήνας, Μητροπόλεως 26-28, Σύνταγμα, 10563, 6ος όροφος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: κος Φραγκίσκος Φώσκολος, Τηλ.: 210 33 50 709,  fax: 210 32 34 946, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Σχετικά συννημένα:


P646_210717_SYSSOREFTES_ORTHI_EPANALIPSI_2.pdf

Ανακοίνωση διόρθωσης εκ παραδρομής λάθους για το Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με Αριθμό Διακήρυξης Π554/20.6.2017

Σχετικά με τον ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», ανακοινώνεται η διόρθωση του εκ παραδρομής λάθους στον Πίνακα  Βιβλίων VIII.1 του Παραρτήματος VIII - Αντικείμενο της Σύμβασης: Τμήματα και Βιβλία προς Παραγωγή  (επισυναπτόμενα σχετικά αρχεία .xls και .pdf της Διακήρυξης) του ως άνω Διαγωνισμού και συγκεκριμένα η προσθήκη  στο Τμήμα με Α/Α 4 στη θέση της κενής γραμμής του βιβλίου με Α/Α 4.5 και τα χαρακτηριστικά που απεικονίζονται στα επισυναπτόμενα αρχεία.


Σχετικά συννημένα:


ANAKINOSI_Diorthosi_Lathous_ek_paradromis_Diagonismou_Paragogis_2018_19.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ [UPS]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


PROTHESI_UPS.pdf

Ανακοίνωση Μετάθεσης Ημερομηνιών Διεξαγωγής 2 Διεθνών Διαγωνισμών

Μετάθεση ημερομηνιών διεξαγωγής διεθνούς ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Εκτύπωση και Βιβλιοδεσία Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2018-19 για τις Ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (αρ. Διακήρυξης Π553/20.06.2017, αρ. Διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 43027) και διεθνούς ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Παραγωγή Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2018-19 για τις Ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (αρ. Διακήρυξης Π554/20.06.2017, αρ. Διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 43028).


Σχετικά συννημένα:


ANAKINOSI_METATHESIS_DIEXAGOGIS_DIAGONISMON_2018_19.pdf

Π554/20.6.2017_ Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Παραγωγή διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2018-19 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τίτλος Σύμβασης : Παραγωγή διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2018-19 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η παραγωγή αφορά στην εκτύπωση και βιβλιοδεσία βιβλίων με χαρτί γραφής και χαρτόνι που θα διαθέσει ο Ανάδοχος. 

 

Προϋπολογισμός δαπάνης : €5.074.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 6% €304.440,00 ήτοι συνολική δαπάνη €5.378.440,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 28 Ioυλίου 2017  Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : 3/08/2017 και ώρα  12:00

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..Λήψη Αρχείων

Π553/20.6.2017_ Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Εκτύπωση και βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2018-19 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τίτλος Σύμβασης : Εκτύπωση και βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2018-19 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Προϋπολογισμός δαπάνης : €4.013.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% €963.120,00 ήτοι συνολική δαπάνη €4.976.120,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 31 Ιουλίου 2017  Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : 4/08/2017 και ώρα 12:00

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..Λήψη Αρχείων

Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδήλωσης Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου που θα διεξαχθεί από την 28η έως 30η Σεπτεμβρίου 2017 στην Αθήνα, για εκπαιδευτικούς της δράσης eTwinning από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου “Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης e-Twinning 2017-2018” που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους, προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδήλωσης Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου που θα διεξαχθεί από την 28η έως την 30η Σεπτεμβρίου 2017 στην Αθήνα, για εκπαιδευτικούς της δράσης eTwinning από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα ανέρχεται περίπου στους διακόσιους (200).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ(60.000,00€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ν. Καζαντζάκη, Ρίον Πανεπιστημιούπολη Πατρών  ΤΚ 26504, Πάτρα, μέχρι την Παρασκευή 07/07/2017 και ώρα 15:00

Αρμόδιος για πληροφορίες: Καπράλου Χρυσούλα, Τηλέφωνο 2610960300, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Σχετικά συννημένα:


ConferenceServices2.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τις ανάγκες μετάβασης στη Μάλτα των συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο eTwinning Conference που θα διεξαχθεί στην Μάλτα 26-28 Οκτωβρίου 2017

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», στο πλαίσιο του έργου

«Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης e-Twinning 2017-2018 προτίθεται να αναθέσει

με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης έως 16/06/2017 ημέρα Παρασκευή, σε πρακτορείο

ταξιδίων την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή 15 ατόμων στο Ευρωπαϊκό

Συνέδριο “eTwinning Conference” που θα διεξαχθεί στη Μάλτα 26-28 Οκτωβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο κόστος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών του συνεδρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του έργου «eTwinning 2017-18».

Υπεύθυνη επικοινωνίας : Καπράλου Χρύσα, τηλ : 2610-960.340, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 


Σχετικά συννημένα:


travelservices.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ / ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΧΑΡΤΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως τις 07/06/2017  να πωλήσει / διαθέσει σε ανάδοχο, προς ανακύκλωση,  παλαιά – χρησιμοποιημένα βιβλία, μαθητικά τετράδια και χρησιμοποιημένο λευκό φωτοτυπικό χαρτί, από σχολικές μονάδες του Δήμου Αμυνταίου (Νομός Φλώρινας).

Κριτήριο Ανάθεσης: Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων την υψηλότερη τιμή ανά τόνο.

 Ελάχιστη αποδεκτή προσφορά: 70 ευρώ ανά τόνο (η τιμή θα καλύπτει το σύνολο των δαπανών του αναδόχου)

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2017

 Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να στείλουν την κλειστή προσφορά τους στα γραφεία μας στην Αθήνα  στα γραφεία του ΙΤΥΕ στην Αθήνα (Μητροπόλεως 26-28, 105 63, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 4ος όροφος) μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία κι ώρα, ήτοι μέχρι 07/06/2017 και ώρα 12:00

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρία Αρβανίτη  τηλ: 210 33 50 753, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Σχετικά συννημένα:


P479_31_05_2017_Prosklisi_Ypovolis_prosforon_diathesis_anakyklosimou_xartou.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «S.A.M.E. WORLD Αειφορία | Ευαισθητοποίηση | Κινητοποίηση | Περιβάλλον στην Παγκόσμια Εκπαίδευση» (DCI-NSA-ED 2014/338-120) της Διεύθυνσης  Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος EuropeAid 2014 “NON-STATE ACTORS AND LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτίθεται έως τις 02/06/2017 να αναθέσει μεταφραστικό έργο όπως αναφέρεται στο επισυναπτόμενο.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 2.470,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Προσφορές που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό θα απορρίπτονται.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ελίνα Μεγάλου, τηλ.  210 3350744, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


P460_24_05_2017_PROTHESI_ANATHESIS_YPHRESION_METAFRASIS.pdf

Π454_Εκ νέου προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υπολογιστή Apple iMac και σαρωτών εγγράφων για τις ανάγκες της Δ/νσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο των απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας  της Διεύθυνσης Εκδόσεων και σε συνέχεια της υπ. αρ. Π454/23-05-2017 απόφασης του Προέδρου του Ι.Τ.Υ.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια Προμήθεια Υπολογιστή Apple iMac  & Σαρωτών Εγγράφων για τις ανάγκες της Δ/νσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ.

Το έργο αφορά στην προμήθεια των παρακάτω ζητούμενων σε δύο (2) τμήματα:

  • Τμήμα Α: ενός (1) Υπολογιστή Apple iMac
  • Τμήμα Β: δύο (2) Επιτραπέζιων σαρωτών εγγράφων υψηλής ταχύτητα

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει προσφορά είτε για ένα είτε και για τα δύο Τμήματα.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται για το Τμήμα Α στο ποσό των Δύο Χιλιάδων Τριακοσίων Σαράντα Ευρώ (2.340,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και για το Τμήμα Β στο ποσό των Χιλίων Διακοσίων Εξήντα Ευρώ (1.260,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 3.600,00€ (Τριών Χιλιάδων Εξακόσιων Ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Μητροπόλεως 26 - 28, ΤΚ 105 63, Αθήνα, 6ος όροφος μέχρι την 12/06/2017 και ώρα 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες: Φραγκίσκος Φώσκολο,email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ.: 2103350709


Σχετικά συννημένα:


P454_Prosklisi_ypobolhs_prosforon_exoplismou.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ / ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΧΑΡΤΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως τις 29/05/2017, να πωλήσει / διαθέσει σε ανάδοχο/ους  παλαιά – χρησιμοποιημένα βιβλία, μαθητικά τετράδια και χρησιμοποιημένο λευκό φωτοτυπικό χαρτί προς ανακύκλωση.

Ειδικότερα, η πώληση / διάθεση ανακυκλώσιμου χαρτιού γεωγραφικά χωρίζεται σε Τμήματα, ως εξής:

Τμήμα Α. Νομός Θεσσαλονίκης

Τμήμα Β. Νομός Ημαθίας

Τμήμα Γ. Νομός Φλώρινας

Τμήμα Δ. Νομός Αχαΐας

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα (1) ή περισσότερα  από τα παραπάνω Τμήματα.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ανά Τμήμα. Για κάθε ένα από τα Τμήματα, Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων την υψηλότερη τιμή ανά τόνο μετά από μια διαδικασία πλειοδοσίας, η οποία θα διεξαχθεί σε 2 γύρους.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να στείλουν τη κλειστή προσφορά τους στα γραφεία μας στην Αθήνα (Μητροπόλεως 26-28, 105 63, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 4ος όροφος)

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Μαρία Αρβανίτη, τηλ: 210 33 50 753, Fax: 210 32 34 946,  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


P451_22_05_2017_Prosklisi_Ypovolis_prosforon_diathesis_anakyklosimou_xartou.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ [2] ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


P446.pdf

Π437/16.5.2017_Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακής Εκτύπωσης, Βιβλιοδεσίας και Παράδοσης στην Αποθήκη του Ι.Τ.Υ.Ε. Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2017-18 για Μαθητές με Αμβλυωπία

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακής Εκτύπωσης, Βιβλιοδεσίας και Παράδοσης στην Αποθήκη του Ι.Τ.Υ.Ε. Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2017-18 για Μαθητές με Αμβλυωπία» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: €80.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 6% (Φ.Π.Α.: €4.800,00, συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: €84.800,00), κατά τις διακρίσεις της διακήρυξης.

Ανώτατο όριο για τις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων: €60.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 6% (Φ.Π.Α.: €3.600,00).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 14/6/2017 και ώρα 12:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20/6/2017 και ώρα 12:00.Λήψη Αρχείων

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


PROTHESI_P432.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET ΜΕΣΩ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ προτίθεται έως την 11/05/2017 να αναθέσει απ’ ευθείας την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET ΜΕΣΩ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ, για διάστημα 12 μηνών, για τις ανάγκες λειτουργίας της αποθήκης βιβλίων του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης της υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους έως την 11/05/2017 στα γραφεία Αθηνών του ΙΤΥΕ, Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα, 4ος όροφος.

 Για περισσότερες πληροφορίες: Φώσκολος Φραγκίσκος 2103350709, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


P376_05_05_2017_Prothesi_Anathesis_yphresion_internet.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Π362/03.05.2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ LINKOLN

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων Διόφαντος και ειδικότερα η Διεύθυνση Τηλεματικής προτίθεται να αναθέσει έως την 9/05/2017 την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου "LINKOLN - Lean Innovative Connective Vessels" που χρηματοδοτείται από την ΕΕ στα πλαίσια του Προγράμματος Horizon 2020- Grant Agreement no 727982. O εξοπλισμός αυτός είναι απαραίτητος για την υλοποίηση του έργου όπως προβλέπεται στο grant aggreement.

O συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 3.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις προσφορές τους εγγράφως έως την 9/05/2017 στην διεύθυνση e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. υπόψη κου Χρυσόστομου Στύλιου ή στο fax του ΙΤΥΕ: 2610 960490.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ελ. Αρβανίτη στο τηλ: 2610960309 ή στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


p362linkoln.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 352/28.04.17_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως τις 05/05/2017, να αναθέσει σε ανάδοχο:

 

Α) την παραλαβή από σχολικές μονάδες του Δήμου Πατρέων (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ) μεγασάκων (που θα περιέχουν παλαιά – χρησιμοποιημένα βιβλία, μαθητικά τετράδια και χρησιμοποιημένο λευκό χαρτί φωτοτυπικού), την μεταφορά τους σε σημείο συγκέντρωσης, το άδειασμά τους σε κάδο ανακύκλωσης και

Β) την απόσυρση (μεταφορά και ανακύκλωση) των παλαιών – χρησιμοποιημένων βιβλίων, μαθητικών τετραδίων και χρησιμοποιημένου λευκού χαρτιού φωτοτυπικού.

 

Ελάχιστη τιμή προσφοράς: 60 ευρώ ανά τόνο.

Κριτήριο ανάθεσης: Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη υψηλότερη τιμή ανά τόνο.

Διάρκεια Σύμβασης: από την υπογραφή της έως 31/12/2017

 

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να στείλουν τη προσφορά τους στα γραφεία μας στην Αθήνα (Μητροπόλεως 26-28, 105 63, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 4ος όροφος,)

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φώσκολος Φραγκίσκος, τηλ: 210-33 50 709, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Fax: 210 32 22 135


Σχετικά συννημένα:


P352_280417_AnakiklosiXartiouPatra.pdf