Π 350/27.04.2017_Διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό Προμήθειας Οχημάτων για την Υποστήριξη Λειτουργίας των Αποθηκών του ΙΤΥΕ (Αρ. Διακήρυξης: Π 350/27.04.17)

Απαντήσεις επί των υποβληθέντων αιτημάτων παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων σχετικά με τη  Διακήρυξη για την «Προμήθεια Οχημάτων για τηνΥποστήριξη Λειτουργίας των Αποθηκών του ΙΤΥΕ» (Αρ. Διακήρυξης: Π 314/11.04.17)

Σχετικά συννημένα:


P350_270417_Promitheia_Oximaton_Apothikis_Dieykriniseis.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΕΓΑΣΑΚΟΙ Ή/ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ανακύκλωσης προτίθεται έως την 03/05/2017 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο ταχυμεταφορών τη διανομή μέσων συγκέντρωσης (μεγασάκων ή/και χαρτοκιβωτίων) ανακυκλώσιμου υλικού σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ελληνικής επικράτειας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Ανακύκλωσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης είναι 10.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν οικονομική προσφορά μέχρι την 03/05/2017 η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Συμπλήρωση των τιμών μονάδας μιας αποστολής στο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.
  2. Συμπληρωμένο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β.

 Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται στο ΙΤΥΕ με e-mail:

 Yπόψη κας. Μ. Αρβανίτη

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


P348_26_04_2017_Prothesi_Anathesis_yphresion_dianomhs.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ / ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΧΑΡΤΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως τις 03/05/2017, να πωλήσει/ διαθέσει σε ανάδοχο/ους  παλαιά – χρησιμοποιημένα βιβλία, μαθητικών τετραδίων και χρησιμοποιημένου λευκού χαρτιού φωτοτυπικού προς ανακύκλωση.

 Ειδικότερα, η πώληση / διάθεση γεωγραφικά χωρίζεται σε Τμήματα, ως εξής:

Τμήμα Α. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Τμήμα Β. Νομός Αττικής.

 Τμήμα Γ. Νομός Θεσσαλονίκης

Τμήμα Δ. Δήμος Αιγιαλείας.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ανά Τμήμα. Ειδικότερα, για κάθε ένα από τη Τμήματα Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη υψηλότερη τιμή ανά τόνο.

Ελάχιστη αποδεκτή προσφορά: 145,00 € ανά τόνο (η τιμή θα καλύπτει το σύνολο των δαπανών του αναδόχου).

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να στείλουν τη κλειστή προσφορά τους στα γραφεία μας στην Αθήνα (Μητροπόλεως 26-28, 105 63, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 4ος όροφος)

 Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φώσκολος Φραγκίσκος, τηλ: 210 33 50 709, Fax: 210 32 22 135, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


P347_26_04_2017_Prosklisi_Ypovolis_prosforon_diathesis_anakyklosimou_xartou.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Π 314/11.04.2017_Προμήθεια Οχημάτων για την Υποστήριξη Λειτουργίας των Αποθηκών του ΙΤΥΕ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο των απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας των αποθηκών διδακτικών βιβλίων & χάρτου προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια οχημάτων.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 59.900,00 € (πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Μητροπόλεως 26-28, ΤΚ 105 63, Αθήνα, 6ος όροφος μέχρι την Παρασκευή 28/04/2017 και ώρα 10:00.

 

Για διευκρινήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο των αποθηκών του ΙΤΥΕ, κ. Φραγκίσκο Φώσκολο, τηλ.: 210 3350709, φαξ: 210 3222135, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


P314_110417_PromitheiaMiniVan.pdf

Πρόθεση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας Πετρελαίου Θέρμανσης & Κίνησης για το κτίριο Μαρίτσας

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


P312.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΤΥΕ ΑΘΗΝΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


P311.pdf

Π295/4.4.2017_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18

Τίτλος : Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Διακίνησης Εμπορευμάτων Αποθήκης και Διαλογής και Ανασυσκευασίας Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους  2017-18

Προϋπολογισμός δαπάνης : Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε  €770.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24,00% (ΦΠΑ: € 184.800,00, προϋπολογισμός  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.: €954.800,00) 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 16 Μαϊου 2017  Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : 22/5/2017 και ώρα  12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Λήψη Αρχείων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_ Π285/04.04.17_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΓΑΣΑΚΩΝ (FIBC) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο της κάλυψης απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας  της Διεύθυνσης Εκδόσεων  και σε συνέχεια της από 11-1-2017 υπ. αρ. πρωτ. 4569/Δ2 της Απόφασης Ανάθεσης των διαδικασιών ανακύκλωσης σχολικών βιβλίων και χαρτιού στο ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ του Γ.Γ. ΥΠΠΕΘ, προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης την προμήθεια Λευκών Μεγασάκων (FIBC) για τις ανάγκες της δράσης “Ανακύκλωση σχολικών βιβλίων και χαρτιού” της Διεύθυνσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ σε δύο τμήματα:

Τμήμα Α’ ποσότητα χιλίων πεντακοσίων (1.500) τεμαχίων και Τμήμα Β’ ποσότητα χιλίων πεντακοσίων (1.500) τεμαχίων. Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του ζητούμενου είδους επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας και είναι υποχρεωτικές για τον προσφέροντα.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανά τμήμα είναι 4.500,00 € µη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  και αποτελεί άνω όριο για τις προσφορές των υποψηφίων, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας και για τα δύο (2) τμήματα είναι 9.000,00 € µη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν εγγράφως τις προσφορές τους έως την 10-04-2017, ώρα 16:00 στο Πρωτόκολλο του Παραρτήματος του ΙΤΥΕ στην Αθήνα, Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα, 4ος όροφος.

Για περισσότερες πληροφορίες: Φώσκολος Φραγκίσκος, τηλ.  210-33.50.709, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Σχετικά συννημένα:


P285_04_04_17_Prothesi_Anathesis_Promitheia_Megasakon_Anakyklosis.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π286/04.04.17_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.∆, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την 11/04/2017, να αναθέσει σε ανάδοχο την προμήθεια τόνερ κι αναλωσίμων εκτυπωτών για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ/νσης Εκδόσεων σε Αθήνα και Ασπρόπυργο, όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 8.600,00 € µη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για την εκτέλεση του έργου δεν χορηγείται προκαταβολή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους έως την 11/04/2017 στα γραφεία Αθηνών του ΙΤΥΕ, Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα, 4ος όροφος.

Για περισσότερες πληροφορίες: Φώσκολος Φραγκίσκος  210-33.50.709 (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).


Σχετικά συννημένα:


P286_04_04_2017_Prothesi_anathesis_promitheia_toner.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προτίθεται έως την 06/04/2017 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού διάρκειας ενός έτους, για τις ανάγκες καθαριότητας των Αποθηκών Βιβλίων και Χάρτου του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο (Θέση Κύριλλος – 2 πεύκα και Θέση Μαγούλα, αντίστοιχα).

Ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για την εκτέλεση του έργου δεν χορηγείται προκαταβολή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους έως την 06/04/2017 στα γραφεία Αθηνών του ΙΤΥΕ, Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα, 4ος όροφος.

Για περισσότερες πληροφορίες: Φώσκολος Φραγκίσκος  210-33.50.709 (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).


Σχετικά συννημένα:


P275_29_03_2017_Prothesi_Anathesis_yphresion_katharismou_ktirion.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Π237/20.03.17 Για την Προμήθεια Υπολογιστή Apple iMac και σαρωτών εγγράφων για τις ανάγκες της Δ/νσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο των απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας  της Διεύθυνσης Εκδόσεων και σε συνέχεια της υπ. αρ. Π237/20-03-2017 απόφασης του Προέδρου του Ι.Τ.Υ.Ε. με ΑΜΔ 4232 και ΑΔΑΜ 17REQ005932662 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια υπολογιστή Apple iMac  και σαρωτών εγγράφων για τις ανάγκες της Δ/νσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 3.600,00€ (τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Μητροπόλεως 26 - 28, ΤΚ 105 63, Αθήνα, 6ος όροφος μέχρι την 04/04/2017 και ώρα 12:00.


Σχετικά συννημένα:


P237_Prosklisi_ypobolhs_prosforon_exoplismou.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Π 225/10.03.2017_Προμήθεια Μεγασάκων (FIBC) για τις ανάγκες της δράσης Ανακύκλωση σχολικών βιβλίων και χαρτιού

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο της κάλυψης απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας  της Διεύθυνσης Εκδόσεων  και σε συνέχεια της υπ. αρ. 4569/Δ2 της 11-1-2017 Ανάθεσης των διαδικασιών ανακύκλωσης σχολικών βιβλίων και χαρτιού στο ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ του Γ.Γ. ΥΠΕΘ, της με αριθμό Π225/10-03-2017 απόφασης του Προέδρου του ΙΤΥΕ με ΑΜΔ  4204 και ΑΔΑΜ 17REQ005901899 προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια Μεγασάκων (FIBC) για τις ανάγκες της δράσης “Ανακύκλωση σχολικών βιβλίων και χαρτιού” της Δ/νσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων ευρώ (57.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Μητροπόλεως 26 - 28, ΤΚ 105 63, Αθήνα, 6ος όροφος μέχρι την 27-03-2017 και ώρα 12:00.

 

Για διευκρινήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Φραγκίσκο Φώσκολο, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  τηλ.: 2103350709, φαξ: 2103222135.


Σχετικά συννημένα:


P225_10-03-17_PromitheiaMegasakwn.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Π224/10.03.2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΛΕΤΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο των απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας της Διεύθυνσης Εκδόσεων και σε συνέχεια της υπ. αρ. Π224/10-03-2017 Απόφασης του Προέδρου του Ι.Τ.Υ.Ε. με ΑΜΔ 4200 και ΑΔΑΜ 17REQ005901830 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια 8.400 γνήσιων ευρωπαλετών σε καλή κατάσταση, για τις ανάγκες της Δ/νσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (58.000,00€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Μητροπόλεως 26 - 28, ΤΚ 105 63, Αθήνα, 6ος όροφος μέχρι την 27/03/2017 και ώρα 12:00.


Σχετικά συννημένα:


P224_Prosklis_prosforon_promitheia_evropaleton.pdf

Διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό Διανομής των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2017-18 (Αρ. Διακήρυξης: Π106/1.2.2017)

Απαντήσεις επί των υποβληθέντων αιτημάτων παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων σχετικά με τη  Διακήρυξη για την «Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2017-18» (Αρ. Διακήρυξης: Π106/1.2.2017)


Σχετικά συννημένα:


APANDISIS_EPI_DIEFKRINISTIKON_EROTIMATON_GIA_TO_DIAGONISMO_DIANOMIS_2017_18.pdf

Διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό Προμήθειας (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Φύλλα και σε Ρόλλους και Χάρτου Velvet Εξωφύλλων για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2017-18 (Αρ. Διακήρυξης: Π105/1.2.2017)

Απαντήσεις επί των υποβληθέντων αιτημάτων παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων σχετικά με τη Διακήρυξη για την «Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Φύλλα και σε  Ρόλλους  και Χάρτου Velvet Εξωφύλλων για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2017-18» (Αρ. Διακήρυξης: Π105/1.2.2017)


Σχετικά συννημένα:


APANDISIS_EPI_DIEFKRINISTIKON_EROTIMATON_GIA_TO_DIAGONISMO_CHARTOU_2017_18.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.∆, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την 16/03/2017, να αναθέσει σε ανάδοχο την προμήθεια υλικών συσκευασίας, όπως περιγράφονται στο συννημένο αρχείο, για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο, Θέση Κύριλλος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10.000 € µη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για την εκτέλεση του έργου δεν χορηγείται προκαταβολή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους έως την 16/03/2017 στα γραφεία Αθηνών του ΙΤΥΕ, Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα, 4ος όροφος.

Για περισσότερες πληροφορίες: Φώσκολος Φραγκίσκος  210-33.50.709 (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).


Σχετικά συννημένα:


P202_7_3_17_prothesi_anathesis_promitheias_ylikon_syskeyasias.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 197/03.03.2017_Παροχή Νομικών Υπηρεσιών

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Εκδόσεων, προτίθεται να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης για την παρακολούθηση και εναρμόνιση με τις αλλαγές που επιφέρει η νέα κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία στους συνεργάτες της και το εν γένει προσωπικό του ΙΤΥΕ καθώς και σε ζητήματα εργατικού δικαίου.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης είναι 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Για το έργο αυτό δεν χορηγείται προκαταβολή. 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους έως την Δευτέρα 06/03/2017, στις 12.00, στα γραφεία Αθηνών του ΙΤΥΕ, Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα, 6ος όροφος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Αγγελική Σταματοπούλου 2103350719, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Σχετικά συννημένα:


P197_030317_NomikesYpiresies_ADA.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 198/03.03.2017_Παροχή Νομικών Υπηρεσιών

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Εκδόσεων, προτίθεται να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Εκδόσεων (Διενέργεια Διεθνών Δημόσιων Διαγωνισμών για την Προμήθεια Χάρτου, την Εκτύπωση/Βιβλιοδεσία των σχολικών βιβλίων, την Προμήθεια υπηρεσιών διαλογής και ανασυσκευασίας διδακτικών βιβλίων, την Προμήθεια υπηρεσιών διακίνησης εμπορευμάτων αποθήκης κλπ), από το στάδιο της σύνταξης των προκηρύξεων μέχρι την ανάθεση των σχετικών συμβάσεων.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης είναι 18.500,00 € πλέον ΦΠΑ. Για το έργο αυτό δεν χορηγείται προκαταβολή. 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους έως την Δευτέρα 06/03/2017, στις 12.00, στα γραφεία Αθηνών του ΙΤΥΕ, Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα, 6ος όροφος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Αγγελική Σταματοπούλου 2103350719, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Σχετικά συννημένα:


P198_030317_NomikesYpiresies_ADA.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ (CATERING)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προτίθεται έως τις 3/3/2017, να αναθέσει, την παροχή υπηρεσιών επισιτισμού (catering) που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο εκδήλωσης ενημερωτικού – επιμορφωτικού χαρακτήρα που θα πραγματοποιηθεί στις 4/3/2017 στις εγκαταστάσεις του ΙΙΒΕΑΑ στην Αθήνα, το οποίο στεγάζεται στην οδό Σωρανού Εφεσίου 4.

Σχετικά συννημένα:


P183.pdf