ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Π 227/05.04.2016_Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακής Εκτύπωσης, Βιβλιοδεσίας και Παράδοσης στην Αποθήκη του Ι.Τ.Υ.Ε. Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2016-17 για Μαθητές με Αμβλυωπία

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακής Εκτύπωσης, Βιβλιοδεσίας και Παράδοσης στην Αποθήκη του Ι.Τ.Υ.Ε. Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2016-17 για Μαθητές με Αμβλυωπία».

 

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η ψηφιακή εκτύπωση, βιβλιοδεσία και συναφείς υπηρεσίες (δεματοποίηση, συσκευασία, παράδοση στις αποθήκες του Ι.Τ.Υ.Ε. κ.ά.)  διδακτικών βιβλίων που θα διανεμηθούν σε μαθητές με αμβλυωπία για τις ανάγκες του σχολικού έτους 2016-17.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της διακήρυξης, συνολικά προβλέπεται να παραχθούν περί τα 44.965 αντίτυπα που αντιστοιχούν σε 294 διακριτούς τίτλους και 1.825 διακριτούς τόμους διδακτικών βιβλίων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου με ένα σύνολο σελίδων 6.172.695.

Η εκτύπωση των αντιτύπων κάθε τόμου θα γίνει από αρχεία .pdf (ένα αρχείο .pdf για το εξώφυλλο κι ένα για το σώμα του τόμου) που θα παραδίδονται στον Ανάδοχο κατά την υλοποίηση της σύμβασης. Κάθε .pdf αρχείο αποτελεί αναπαραγωγή του υλικού της ψηφιακής μακέτας του αντίστοιχου τόμου.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε €175.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Γίνεται μνεία ότι ο ισχύων συντελεστής Φ.Π.Α. κατά την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης είναι 6% και με βάση αυτόν τον συντελεστή έχουν γίνει όλοι οι σχετικοί υπολογισμοί. Έτσι, το ποσό  Φ.Π.Α. είναι €10.500,00 και ο συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. €185.500,00.

 

Διευκρινίζεται ότι στον συνολικό προϋπολογισμό των €175.000,00 πλέον Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται:

-   Ποσό €150.000,00 πλέον Φ.Π.Α. για την ψηφιακή εκτύπωση, βιβλιοδεσία και τις συναφείς υπηρεσίες των διδακτικών βιβλίων μαθητών με αμβλυωπία. Το ποσό αυτό αποτελεί το ανώτατο όριο για τις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων. Προσφορές που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό  θα απορρίπτονται.  

-   Ποσό €25.000,00 πλέον Φ.Π.Α. για επιπρόσθετη παροχή των ίδιων υπηρεσιών που ενδεχομένως να απαιτηθεί κατά την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν σε πλήρη έκταση εκ των προτέρων (πχ. νέοι τόμοι βιβλίων που θα εγκριθούν από το Υπουργείο, αύξηση αιτημάτων από τις σχολικές μονάδες κλπ.).  Οι υπηρεσίες αυτής της κατηγορίας  θα τιμολογούνται με βάση τις τιμές οικονομικής προσφοράς του αναδόχου και θα έχουν ανάλογο χρόνο παράδοσης.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου του έργου ούτε εναλλακτικές προσφορές.

 

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 22654

 

Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στο σύνολό τους  ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, το αργότερο μέχρι την 11/5/2016 και ώρα 15:00.

 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 17/5/2016 και ώρα 15:00.

 

Το στέλεχος της Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, με τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490  και e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 Λήψη Αρχείων

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Π 210/31.03.2016_Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Φύλλα και σε Ρόλλους και Χάρτου Velvet Εξωφύλλων για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την «Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Φύλλα και σε Ρόλλους και Χάρτου Velvet Εξωφύλλων για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων».

 

Η προμήθεια που προκηρύσσεται με την παρούσα διακήρυξη είναι κατανεμημένη σε τρία (3) είδη:

  • 1ο Είδος:  Κωδικός είδους κατά CPV 301976301 - Εκτυπωτικός χάρτης  80  gr / m2 W.F.  σε φύλλα. Ποσότητα 1.800 τόνοι. Προϋπολογισμός συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%    €1.921.752,00 και χωρίς Φ.Π.Α. 1.562.400,00.
  • 2ο Είδος:  Κωδικός είδους κατά CPV 301976301 - Εκτυπωτικός χάρτης  80  gr / m2 W.F.  σε ρόλλους. Ποσότητα 3.000 τόνοι. Προϋπολογισμός συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%    €3.092.220,00  και χωρίς Φ.Π.Α. 2.514.000,00.
  • 3ο Είδος: Κωδικός είδους κατά CPV 301976002 - Χάρτης Velvet εξωφύλλων 200 gr / m2 W.F. Ποσότητα 620 τόνοι. Προϋπολογισμός συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%  661.936,80  και χωρίς Φ.Π.Α. 538.160,00

 

Συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας: €4.614.560,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% €1.061.348,80, ήτοι συνολική δαπάνη €5.675.908,80 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει οικονομικές προσφορές για ένα ή περισσότερα είδη. Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά το σύνολο της ποσότητας κάθε είδους.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στο σύνολό τους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, το αργότερο μέχρι τις 27/05/2016 και ώρα 15:00.

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και ακολούθως η αποσφράγιση των προσφορών που κατατέθηκαν σε έντυπη μορφή θα γίνει την 2η Ιουνίου 2016 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 15:00 στα γραφεία του Παραρτήματος του ΙΤΥΕ στην Αθήνα, Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 10563.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

  

Αριθμός Διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 22437.

 

Πληροφορίες για τον Διαγωνισμό δημοσιεύονται στο  Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  και στον δικτυακό τόπο του Ι.Τ.Υ.Ε. (www.cti.gr/tenders).

 

Το στέλεχος της Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, με τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490  και e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 Λήψη Αρχείων

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 176/21.03.2016_Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε),  Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης eTwinning 2016», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους,  προτίθεται έως 23 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη  να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, σε πρακτορείο ταξιδίων  την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών για την συμμετοχή 4 εκπαιδευτικών σε συνέδριο στην Γαλλία, για τις ανάγκες συνεδρίου της δράσης.

 

O Προϋπολογισμός ανάθεσης διαμορφώνεται σε 2.250 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Καπράλου Χρύσα, τηλ: 2610-960.340, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


P175_210316_ProthesiAnathesis_Taxidiotikes_Ypiresies_Etwinning16.pdf

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π 145/08-03-2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π 145/08-03-2016 για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την «Προμήθεια Παλετοφόρων Οχημάτων για την Υποστήριξη Λειτουργίας των Αποθηκών του ΙΤΥΕ»

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο των απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας της αποθήκης διδακτικών βιβλίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων οχημάτων (pallet trucks).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 € (πενήντα χιλιάδες ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Μητροπόλεως 26 - 28, ΤΚ 105 63, Αθήνα, 6ος όροφος μέχρι την Δευτέρα  21/03/2016 και ώρα 12:00.

Η Αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τη την Δευτέρα  21/03/2016 και ώρα 14:00  στα γραφεία του Παραρτήματος του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στην Αθήνα, Μητροπόλεως 26 - 28, Αίθουσα 6ου ορόφου.

 

Για διευκρινήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο των αποθηκών του ΙΤΥΕ, κ. Φραγκίσκο Φώσκολο,

 τηλ.: 210 3350709, φαξ: 210 3222135.


Σχετικά συννημένα:


P145_SYNOPTIKOS_DIAGONISMOS_GIA_PROMITHIA_PALLET_TRUCK_PALETOFORON.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Καθαρισμού των Αποθηκών Βιβλίων & Χάρτου του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο 2016

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες καθαριότητας των Αποθηκών Βιβλίων και Χάρτου του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο (Θέση Κύριλλος – 2 πεύκα και Θέση Μαγούλα, αντίστοιχα), προτίθεται έως την 09/03/2016 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10.000€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Για την εκτέλεση του έργου δεν χορηγείται προκαταβολή.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Φώσκολος, τηλ : 210-55.97.632, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P128_010316_Ypiresies_Kathariotitas_Apothiki_2016.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στο Πλαίσιο του Έργου MacSeNet

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “MacSeNet Machine Sensing Training Network” που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Marie Sklodowska-Curie, Horizon 2020),  προτίθεται έως την 11.03.2016 να προμηθευτεί, δι’ απευθείας αναθέσεως, εξοπλισμό με τα αναφερόμενα στην επισυναπτόμενη απόφαση χαρακτηριστικά

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης ορίζεται κατά προσέγγιση σε 14.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Για την εκτέλεση του έργου δεν χορηγείται προκαταβολή.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρήστος Χατζηχρήστος, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ: 210 7275104


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P135_020316_Promitheia_Exoplismou_MACSENET_Orthi_Epanalipsi.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας για τις Ανάγκες της Αποθήκης στον Ασπρόπυργο 2016

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ προτίθεται έως την 07/03/2016 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των αποθηκών βιβλίων και χάρτου του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο, Θέση Κύριλλος και Μαγούλα αντίστοιχα.

 

Με βάση τα παραπάνω, ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 6.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

Για την εκτέλεση του έργου δεν χορηγείται προκαταβολή.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φώσκολος Φραγκίσκος, τηλ: 210 - 3350709, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P129_010316_Ylika_Kathariotitas_Apothiki.pdf

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_Π 60/03.02.2016

Ματαίωση Διενέργειας  του Π60/03.02.2016 Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» της υπό διαδικασία ένταξης πράξης «Πιλοτική Εφαρμογή Διαδραστικής – Βιωματικής Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης» στο Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σχετικά συννημένα:


P83_09022016_MATAIWSH_PROXEIROU_P60_030216.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Παροχή Ηλεκτρολογικών Εργασιών & Συντηρήσεων Αποθήκης 2016

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ προτίθεται έως την 12/02/2016 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών και συντηρήσεων στις αποθήκες βιβλίων & χάρτου του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο.

 

Με βάση τα παραπάνω, ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4.500 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Για την εκτέλεση του έργου δεν χορηγείται προκαταβολή.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φραγκίσκος Φώσκολος  τηλ: 210 - 5597632, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P70_050216_Ypiresies_Hlektrologou_Apothiki_2016.pdf

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_Π 41/26.01.2016

Ματαίωση διενέργειας του Πρόχειρου Διαγωνισμού Π 41/26.01.2016, με τίτλο « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» της υπό διαδικασία ένταξης πράξης «Πιλοτική Εφαρμογή Διαδραστικής – Βιωματικής Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης» στο Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»,ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σχετικά συννημένα:


P79_08022016_MATAIWSH_PROXEIROU_P41_260116.PDF

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ_Π 41/26.01.2016

Συνημμένα θα βρείτε τις απαντήσεις στα διευκρινιστικά ερωτήματα για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό Π 41/26.01.2016

Σχετικά συννημένα:


281_05022016_P41_260116_APANTISEIS_DIEFKRINISTIKA_EROTIMATA.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Υπηρεσίες Παραγωγής Τηλεοπτικών Εκπομπών

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει να υλοποιήσει το Υποέργο 3 «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ» της Πράξης «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ – ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Συγκεκριμένα, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών του Αναδόχου αφορά στα ακόλουθα:

  1. Παραγωγή δεκαοκτώ (18) επιμορφωτικών τηλεοπτικών εκπομπών, διάρκειας 52 λεπτών έκαστη
  2. Παραγωγή των τίτλων της εκπομπής με την κατάλληλη πρωτότυπη μουσική επένδυση
  3. Σχεδίαση σκηνικών για τα στούντιο όπου θα λάβουν χώρα οι τηλεοπτικές εκπομπές

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 59.060,00 € χωρίς ΦΠΑ (72.643,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών.

 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επισυναπτόμενη Διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 16/02/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

 

Υπέυθυνη επικοινωνίας: Χουρμούζη Αφροδίτη, τηλ.: 210 3350747, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


ProxeirosDiagonismos_P60_030216_Paragwgi_Tileoptikwn_Ekpompwn.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Συντήρησης Ηλεκτρολογικών & Μηχανολογικών Υποδομών Κτηρίου Δ. Μαρίτσας

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ),  προτίθεται έως την 01/02/2016 να αναθέσει, τις εργασίες συντήρησης Ηλεκτρολογικών, Ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και συστημάτων Τηλε-ελέγχου του  κτηρίου ‘Δ. Μαρίτσας’ του ΙΤΥΕ, για το διάστημα 02/2016-12/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα που ακολουθεί.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ 23%. Για το έργο αυτό δεν χορηγείται προκαταβολή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης του ΙΤΥΕ, κ. Καραϊσκάκης Διονύσης (2610960379)


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P45_280116_Sintirisi_Hlektromichanologikwn_Ypodomwn_Maritsas_2016.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Παροχή Υπηρεσιών Δημιουργίας Μαθητικών Ταινιών σε Σχολεία

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει να υλοποιήσει το Υποέργο 2 ««ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» της Πράξης «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ – ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 59.880,00 € χωρίς ΦΠΑ (73.652,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών.

 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επισυναπτόμενη Διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 09/02/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

 

Υπέυθυνη επικοινωνίας: Χουρμούζη Αφροδίτη, τηλ.: 210 3350747, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


ProxeirosDiagonismos_P41_260116_Paragogi_Mathitikwn_Tainiwn_se_Sxoleia.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης του Προγράμματος Μισθοδοσίας HCM του ΙΤΥΕ 2016

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.∆, µη κερδοσκοπικού  χαρακτήρα,  προτίθεται  έως  την  25/01/2015  να  αναθέσει  την  παροχή υπηρεσιών  παραμετροποίησης  - υποστήριξης  του Πληροφοριακού Συστήματος Μισθοδοσίας HCM. Ειδικότερα απαιτείται η προαγορά 150 άνθρωπο-ωρών μηχανικού Λογισμικού HCM για υποστήριξη\παραμετροποίηση για τις ανάγκες του Προγράμματος Μισθοδοσίας του ΙΤΥΕ για το 2016.

 

Συνολικός προϋπολογισμός: έως 7.650,00 € (πλέον ΦΠΑ).

 

Για το έργο αυτό δεν χορηγείται προκαταβολή.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας : κα Χ. Καβαλλάρη, τηλ : 2610 960311, fax 2610 960392


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P33_190116_Ypiresies_Parametropoihshs_HCM.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Χαρτοκιβωτίων για τις Ανάγκες της Αποθήκης του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο 2016

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.∆, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η ∆ιεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την 22/01/2016, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια υλικών συσκευασίας για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο, Θέση Κύριλλος.

 

Με βάση τα παραπάνω, ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 6.500 € µη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Για την εκτέλεση του έργου δεν χορηγείται προκαταβολή.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φ. Φώσκολος, τηλ: 2105597637, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P30_190116_Promitheia_Ylikwn_Syskeyasias_Apothikis_2016.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Ενοικίασης Ανυψωτικού Μηχανήματος για τις Ανάγκες της Αποθήκης 2016

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ προτίθεται έως την 22/01/2016 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την ετήσια ενοικίαση ανυψωτικού μηχανήματος – εξέδρας εργασίας  για τις ανάγκες  της αποθήκης βιβλίων του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο.

 

Με βάση τα παραπάνω, ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης  δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

Για την εκτέλεση του έργου δεν χορηγείται προκαταβολή

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Βαγγέλης Φωκάς, τηλ: 210 - 5597637, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P27_190116_Enoikiasi_Anavatoriou_2016.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Συντήρησης Ηλεκτροϋδραυλικών Ραμπών για τις Ανάγκες της Αποθήκης στον Ασπρόπυργο 2016

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ προτίθεται έως την 22/01/2016 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο της εργασίες συντήρησης των ηλεκτροϋδραυλικών ραμπών φόρτωσης/εκφόρτωσης καθώς και προμήθεια & εγκατάσταση δοχείων λαδιού, φίλτρων αέρος και σετ προστασίας ποδιών για την αποθήκη βιβλίων του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο, Θέση Κύριλλος.

 

Με βάση τα παραπάνω, ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

Για την εκτέλεση του έργου δεν χορηγείται προκαταβολή.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φραγκίσκος Φώσκολος, τηλ: 210 - 3350709, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P29_190116_Sintirisi_Rampwn_Apothikis_2016.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)_Προμήθεια & Εγκατάσταση Ελαττωματικών Εξαρτημάτων Ραφαρίας στη Αποθήκη του Ασπρόπυργου

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ προτίθεται έως την 25/01/2016 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο  την προμήθεια και αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων της ραφαρίας που παρουσιάζουν εμφανές πρόβλημα καθώς και τον έλεγχο σύσφιξης, με ταυτόχρονες συσφίξεις βιδών στην αποθήκη βιβλίων του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο.

 

Με βάση τα παραπάνω, ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 11.500,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ η προαίρεση θα ανέρχεται στα 1.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Για την εκτέλεση του έργου δεν χορηγείται προκαταβολή.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φραγκίσκος Φώσκολος, τηλ: 210 - 5597632, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P28_190116_Antikatastasi_Stoixeiwn_Rafarias_Orthi_Epanalipsi.pdf