Διεύθυνση Εκδόσεων

Η Διεύθυνση Εκδόσεων είναι αυτόνομη οργανική μονάδα του I.T.Y.E και ιδρύθηκε το 2011. Η κύρια δραστηριότητα της διεύθυνσης είναι η  οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση και ο συντονισμός, καθώς και η αξιοποίηση των υποδομών, των πόρων και των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν την παραγωγή, διανομή και διάθεση εκδόσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην εκπαιδευτική κοινότητα και την αγορά και ειδικότερα:

  • Η έκδοση διδακτικών βιβλίων και εντύπων και η δωρεάν διάθεσή τους σε όλα τα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και στις εκπαιδευτικές μονάδες της αλλοδαπής.
  • Η προσαρμογή των διδακτικών βιβλίων στη γραφή Braille, σε γραμματοσειρές κατάλληλες για μαθητές με χαμηλή όραση και στην ελληνική νοηματική γλώσσα για κωφούς μαθητές, καθώς και η έκδοση και η διάθεσή τους.
  • Η έκδοση βιβλίων και εντύπων για την επιστημονική έρευνα ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
  • Η διαχείριση του ψηφιακού βιβλίου και η επέκταση των ψηφιακών λειτουργιών παραγωγής και διανομής του σχολικού βιβλίου σε νέα αντικείμενα.

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εκδόσεων είναι ο Δρ. Χρήστος Μανωλόπουλος.

Το σύστημα διαχείρισης του I.T.Y.E "Διόφαντος" είναι πιστοποιημένο από την TÜV HELLAS με βάση το ISO 9001:2008.

Αντίγραφο της πιστοποίησης εδώ