ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ν.Π.Ι.∆, µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της ∆ράσης
Etwinning 2013», που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους, προτίθεται
έως 02/08/2013 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδήλωσης
σε τουριστικό γραφείο για την διεξαγωγή σεµιναρίου.

Σχετικά συννημένα:

ΑΔΑ Π 862.pdf