ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Προμήθεια Ανυψωτικού Μηχανήματος για την Υποστήριξη Λειτουργίας των Αποθηκών του ΙΤΥΕ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο των απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας της αποθήκης διδακτικών βιβλίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού μηχανήματος.

 

Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά στην προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού μηχανήματος εποχούμενου χειριστή τύπου Reach Truck καθώς και την παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης και εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας της αποθήκης διδακτικών βιβλίων. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια είδους καθώς και οι απαιτήσεις παροχής των συνοδευτικών υπηρεσιών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της επισυναπτόμενης Πρόσκλησης.

Ο ζητούμενος εξοπλισμός θα παραδοθεί στην αποθήκη βιβλίων του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», στον Ασπρόπυργο Αττικής, Θέση Κύριλλος (2 πεύκα) – Συγκρότημα ΝΟΕ.

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης αποτελούν τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που παρατίθενται στο τέλος της επισυναπτόμενης Πρόσκλησης.

 

Προϋπολογισμός Προμήθειας

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 35.000,00 € (τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Προσφορά που δίνει συνολική τιμή μεγαλύτερη από το ανωτέρω ποσό θα απορρίπτεται.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

 

Άλλες Πληροφορίες

Για διευκρινήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο των αποθηκών του ΙΤΥΕ, κ. Φραγκίσκο Φώσκολο, τηλ.: 210 3350709, φαξ: 210 3222135.


Σχετικά συννημένα:


P1447_221214_SynoptikosDiagonismos_AnypsotikoMixanima.docxP1447_221214_SynoptikosDiagonismos_AnypsotikoMixanima.pdf