ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Π 225/10.03.2017_Προμήθεια Μεγασάκων (FIBC) για τις ανάγκες της δράσης Ανακύκλωση σχολικών βιβλίων και χαρτιού

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο της κάλυψης απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας  της Διεύθυνσης Εκδόσεων  και σε συνέχεια της υπ. αρ. 4569/Δ2 της 11-1-2017 Ανάθεσης των διαδικασιών ανακύκλωσης σχολικών βιβλίων και χαρτιού στο ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ του Γ.Γ. ΥΠΕΘ, της με αριθμό Π225/10-03-2017 απόφασης του Προέδρου του ΙΤΥΕ με ΑΜΔ  4204 και ΑΔΑΜ 17REQ005901899 προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια Μεγασάκων (FIBC) για τις ανάγκες της δράσης “Ανακύκλωση σχολικών βιβλίων και χαρτιού” της Δ/νσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων ευρώ (57.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Μητροπόλεως 26 - 28, ΤΚ 105 63, Αθήνα, 6ος όροφος μέχρι την 27-03-2017 και ώρα 12:00.

 

Για διευκρινήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Φραγκίσκο Φώσκολο, email: foskolos@cti.gr,  τηλ.: 2103350709, φαξ: 2103222135.


Σχετικά συννημένα:


P225_10-03-17_PromitheiaMegasakwn.pdf