ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ / ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΧΑΡΤΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως τις 29/05/2017, να πωλήσει / διαθέσει σε ανάδοχο/ους  παλαιά – χρησιμοποιημένα βιβλία, μαθητικά τετράδια και χρησιμοποιημένο λευκό φωτοτυπικό χαρτί προς ανακύκλωση.

Ειδικότερα, η πώληση / διάθεση ανακυκλώσιμου χαρτιού γεωγραφικά χωρίζεται σε Τμήματα, ως εξής:

Τμήμα Α. Νομός Θεσσαλονίκης

Τμήμα Β. Νομός Ημαθίας

Τμήμα Γ. Νομός Φλώρινας

Τμήμα Δ. Νομός Αχαΐας

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα (1) ή περισσότερα  από τα παραπάνω Τμήματα.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ανά Τμήμα. Για κάθε ένα από τα Τμήματα, Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων την υψηλότερη τιμή ανά τόνο μετά από μια διαδικασία πλειοδοσίας, η οποία θα διεξαχθεί σε 2 γύρους.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να στείλουν τη κλειστή προσφορά τους στα γραφεία μας στην Αθήνα (Μητροπόλεως 26-28, 105 63, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 4ος όροφος)

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Μαρία Αρβανίτη, τηλ: 210 33 50 753, Fax: 210 32 34 946,  email: arvaniti@cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P451_22_05_2017_Prosklisi_Ypovolis_prosforon_diathesis_anakyklosimou_xartou.pdf