ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 1290)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

«European Grid Initiative: Integrated Sustainable Pan-European

Infrastructure for Researchers in Europe»

το οποίο έχει ενταχθεί στο “Capacities/Optimising the use and development of research infrastructures”, Research Infrastructures Call 7: FP7-INFRA-2010-2, Combination of Collaborative Project & Coordination and Support Action (CP-CSA)  (Project Grant agreement no.  261323). (Έναρξη: 1/5/2010 - Λήξη: 30/4/2014) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

  1. Διαχείριση και παρακολούθηση της λειτουργίας του υπολογιστικού κόμβου HG-04-CTI-CEID, ο οποίος αποτελεί μέρος της πανευρωπαϊκής πλεγματικής υποδομής του EGI.eu (Πακέτο Εργασίας SA1) (έως 2 συμβάσεις).
  2. Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης πρώτου επιπέδου προς τους Έλληνες χρήστες της υποδομής υπολογιστικού πλέγματος του EGI.eu (Πακέτο Εργασίας SA1) (έως 1 σύμβαση).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP1290.pdf