ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π252_21-03-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π252_21-03-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ _Π313_11-04-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ:

 

  • 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ – ΜΕΛOΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης/Έργου:

 

«Εμπλουτισμός του Διαθέσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα της Γ’ Λυκείου με Στόχο την Καλύτερη Προετοιμασία των Μαθητών ενόψει των Πανελληνίων Εξετάσεων»

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5001072 

 

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


P313ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π260_23-03-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π260_23-03-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π229_13-03-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π229_13-03-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π147_15-02-2017

 

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π147_15 -02-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π300_07-04-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

  • ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ/ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

Υποστήριξη εφοδιαστικής αλυσίδας σχολικών βιβλίων για τα έτη 2016 και 2017

 

που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το ακόλουθο αντικείμενο έργου:

  • Μελέτη ασφάλειας ηλεκτρονικού καταστήματος πώλησης σχολικών βιβλίων (eshop), σχεδιασμός και υλοποίηση υποσυστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών.
  • Σχεδιασμό εφαρμογής του συστήματος διεξαγωγής διαδικτυακών ηλεκτρονικών ψηφοφοριών «ΠΝΥΚΑ» που έχει αναπτύξει το ΙΤΥΕ για χρήση από τις σχολικές μονάδες για δημοσκοπήσεις και ψηφοφορίες μη δεσμευτικού χαρακτήρα.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


P300ADA.pdf