ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π85_24-01-2017_ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π85_24-01-2017 για τον κωδικό αναφοράς Κ3  στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π118_03-02-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π118_03-02-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π85_24-01-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π85_24-01-2017 για τους κωδικούς αναφοράς Κ2 & Κ4  στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π155_17-02-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ  ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

 

Α)   ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ) (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)– (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

 

Β)   ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)– (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

 

Γ)   ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)– (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

 

Δ)   ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

 

Ε)   ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ) (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)– (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ5 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

 

«Προσαρμογή και Υποστήριξη Πληροφοριακού Συστήματος Voucher για τις Ανάγκες Υλοποίησης της Πρόσκλησης ΑΝΑΔ22» της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων (29-64 ετών) σε Κλάδους Αιχμής», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων σε Κλάδους Αιχμής» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5002002, ΣΑ Ε3341.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


P155ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π154_16-02-2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

  • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

«COMBATING DIGITAL EXCLUSION: CHILDREN EDUCATE DIGITALLY

ILLITERATE ADULTS IN SAFE AND CREATIVE WEB»

 

που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+ Programme, Strategic Partnerships, Key Action 2)-(Project Agreement Number 2016-1-EL01-KA201-023649). (Έναρξη: 01/10/2016 - Λήξη: 30/09/2018)

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο που αποτελείται από τα κάτωθι πακέτα εργασίας:

Ο2 – Ανάλυση των απαιτήσεων των παιδαγωγικών εργαλείων (π.χ. περιβάλλον e-learning παιδαγωγικό υλικό) για την εκπαίδευση των ενηλίκων στη χρήση του Ίντερνετ.

  • Προσδιορισμός των απαιτήσεων των εξειδικευμένων παιδαγωγικών εργαλείων, προκειμένου να προσδιοριστούν και να αναλυθούν τα προαπαιτούμενα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το περιβάλλον e-learning και η δικτυακή πύλη.

Ο4 – Δημιουργία της δικτυακής πύλης και του e-learning περιβάλλοντος.

  • Δημιουργία της δικτυακής πύλης και του e-learning περιβάλλοντος, τα οποία αποτελούν τα εργαλεία για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και των μαθητών στη χρήση του ασφαλούς και δημιουργικού διαδικτύου.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


P1542017ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π153_16-02-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

  • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1-ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ 1)

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

«Networked European School Web Radio (NEStOR)»

 

που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+ Programme, Strategic Partnerships, Key Action 2).  (Project Agreement Number 2016-1-EL01-KA201-023575). (Έναρξη: 01/10/2016 - Λήξη: 30/09/2018)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο που αποτελείται από τα κάτωθι πακέτα εργασίας (ΠΕ):

ΠΕ3 – Web Radio Portal, στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

  • Activity O3/A3, Task 1. Υποστήριξη και διαχείριση των εξυπηρετητών streaming του ήχου.

ΠΕ5 – Evaluation of Web Portal & Radio, στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

  • Activity O5/A2, Task 3. Προετοιμασία τελικής αναφοράς εφαρμογής του NEStOR στα σχολεία.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


P1532017ADA.pdf