ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

Εχουν αναρτηθεί πρακτικά αξιολόγησης των Προσκλήσεων Π1211 & Π1212

στην ιστοσελίδα των προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/