ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π240_01-04-2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου

 

«Scientix 2 – Building a Science Education Community in Europe by promoting Inquiry-Based Science Education at national level »

 

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1 / SIS.2012.2.2.1-2 /  Coordination and support action). (Project Grant Agreement Number 337250). (Έναρξη: 01/01/2013 – Λήξη: 31/12/2015)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

  • Οργάνωση και υποστήριξη δράσεων για την προώθηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας θετικών επιστημών καθώς και διάχυση σχετικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ως Εθνικό Σημείο Επαφής (National Contact Point) για το Scientix 2

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Το έργο «Scientix 2 – Building a Science Education Community in Europe by promoting Inquiry-Based Science Education at national level», αποσκοπεί αφενός στη συνέχιση και την προσαρμογή των δραστηριοτήτων του έργου Scientix 1 και αφετέρου στην ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών για ευρεία προώθηση και υιοθέτηση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων (όπως Inquiry-Based Science and Maths Education - IBSME).

 

Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενα του έργου στα οποία θα λάβει μέρος και το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ως επίσημο Εθνικό Σημείο Επαφής (National Contact Point) για την Ελλάδα είναι:

 

 

Α. Όσον αφορά τη συνέχιση – επέκταση των δραστηριοτήτων του Scientix 1:

  • H συντήρηση και επέκταση των λειτουργικοτήτων που παρέχονται από την ψηφιακή πύλη η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Scientix 1
  • Η επικαιροποίηση της στρατηγικής διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου (σύνταξη / επιμέλεια ενημερωτικών δελτίων / newsletters, παρουσιάσεις σε συναντήσεις και συνέδρια, διοργάνωση ημερίδων κ.λ.π.)
  • Η διοργάνωση ενός Ευρωπαϊκού συνεδρίου ευρείας κλίμακας
  • Η παραγωγή υλικού δημοσιότητας (φυλλάδια, μπροσούρες, κ.λ.π.)

 

Β. Όσον αφορά τη συμβολή στην ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών για τη διδασκαλία των θετικών επιστημών:

 

  • Αποτύπωση και αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με τη διδασκαλία των θετικών επιστημών στις συμμετέχουσες χώρες και παρακολούθηση των σχετικών εθνικών στρατηγικών
  • Παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη και υλοποίηση εθνικών στρατηγικών για την υιοθέτηση και διάδοση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων όπως η IBSME (Ιnquiry-Βased Science and Maths Education) καθώς και η αξιοποίηση για τους σκοπούς αυτούς των διαθέσιμων πόρων και της κοινότητας του Έργου.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP240.pdf