ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π656_02-07-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

  • ΕΩΣ ΜΙΑ(1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«European Association for Theoretical Computer Science (EATCS)», που χρηματοδοτείται δυνάμει της σύμβασης Ref. No 2240/4.08.2017 μεταξύ του ΙΤΥΕ Διόφαντος και του European Association for Theoretical Computer Science

 

 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α:

 

  1. Αναβάθμιση του ιστότοπου της ένωσης
  2. Συντήρηση του ιστότοπου της ένωσης
  3. Διαχείριση συνδρομών
  4. Προετοιμασία, επιμέλεια, εκτύπωση, διακίνηση ενημερωτικών φυλλαδίων
  5. Προετοιμασία, επιμέλεια, εκτύπωση, διακίνηση βραβείων
  6. Προετοιμασία, επιμέλεια, εκτύπωση, διακίνηση επιστημονικού περιοδικού

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20190702-p656.pdf