ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π85_24-01-2017_ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π85_24-01-2017 για τον κωδικό αναφοράς Κ3  στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

Πρόσκληση Στελέχωσης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


YpourgeioYgeias.docxYpourgeioYgeias1.pdfYpourgeioYgeias2.docxYpourgeioYgeias3.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


ANAKOINO.docxANAKOINOI_1.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του προτίθεται έως την 02/03/2017 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την ετήσια συντήρηση των ανυψωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες λειτουργίας των αποθηκών βιβλίων & χάρτου του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης είναι 3.800,00 € πλέον ΦΠΑ. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους έως την 02/03/2017 στο γραφεία Αθηνών του ΙΤΥΕ, Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα, 4ος όροφος.

Για περισσότερες πληροφορίες: Φώσκολος Φραγκίσκος 2103350709, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


P169_21_02_2017_Prothesi_Anathesis_synthrhshs_anypsotikon_mhxanimaton.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π118_03-02-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π118_03-02-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π85_24-01-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π85_24-01-2017 για τους κωδικούς αναφοράς Κ2 & Κ4  στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

Επαναπροκήρυξη ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_ Π163/20.02.2017 Προμήθεια Προσωπικών Υπολογιστών και Λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Εκδόσεων

ο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο των απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας  της Διεύθυνσης Εκδόσεων  και σε συνέχεια της υπ. αρ. Π163/20-02-2017 απόφασης του Προέδρου του Ι.Τ.Υ.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια Προσωπικών Υπολογιστών και Λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 36.000,00 € (τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Μητροπόλεως 26 - 28, ΤΚ 105 63, Αθήνα, 6ος όροφος μέχρι την 06/03/2017 και ώρα 12:00.


Σχετικά συννημένα:


P163_Prosklisi_prosforon_promitheia_hlektronikou_exoplismou.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Π121/06.02.2017

Ο ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π121/06.02.2017_Προμήθεια Προσωπικών Υπολογιστών και Λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, ματαιώθηκε και θα προκηρυχθεί εκ νέου με τροποποίηση των όρων του.

Σχετικά συννημένα:


P162_Mataiosi_P121.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ προτίθεται έως την 23/02/2017 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών και συντηρήσεων στις αποθήκες βιβλίων & χάρτου του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο.

O συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης ανέρχεται σε 4.500,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους έως την 23/02/2017 στα γραφεία Αθηνών του ΙΤΥΕ, Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα, 4ος όροφος.

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Φώσκολος Φραγκίσκος 2103350709.


Σχετικά συννημένα:


P148_16_02_2017_PROTHESI_ANATHESIS_ELECTROLOGIKON_ERGASION_KAI_SYNTIRISEON.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π155_17-02-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ  ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

 

Α)   ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ) (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)– (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

 

Β)   ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)– (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

 

Γ)   ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)– (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

 

Δ)   ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

 

Ε)   ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ) (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)– (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ5 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

 

«Προσαρμογή και Υποστήριξη Πληροφοριακού Συστήματος Voucher για τις Ανάγκες Υλοποίησης της Πρόσκλησης ΑΝΑΔ22» της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων (29-64 ετών) σε Κλάδους Αιχμής», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων σε Κλάδους Αιχμής» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5002002, ΣΑ Ε3341.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


P155ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π154_16-02-2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

  • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

«COMBATING DIGITAL EXCLUSION: CHILDREN EDUCATE DIGITALLY

ILLITERATE ADULTS IN SAFE AND CREATIVE WEB»

 

που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+ Programme, Strategic Partnerships, Key Action 2)-(Project Agreement Number 2016-1-EL01-KA201-023649). (Έναρξη: 01/10/2016 - Λήξη: 30/09/2018)

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο που αποτελείται από τα κάτωθι πακέτα εργασίας:

Ο2 – Ανάλυση των απαιτήσεων των παιδαγωγικών εργαλείων (π.χ. περιβάλλον e-learning παιδαγωγικό υλικό) για την εκπαίδευση των ενηλίκων στη χρήση του Ίντερνετ.

  • Προσδιορισμός των απαιτήσεων των εξειδικευμένων παιδαγωγικών εργαλείων, προκειμένου να προσδιοριστούν και να αναλυθούν τα προαπαιτούμενα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το περιβάλλον e-learning και η δικτυακή πύλη.

Ο4 – Δημιουργία της δικτυακής πύλης και του e-learning περιβάλλοντος.

  • Δημιουργία της δικτυακής πύλης και του e-learning περιβάλλοντος, τα οποία αποτελούν τα εργαλεία για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και των μαθητών στη χρήση του ασφαλούς και δημιουργικού διαδικτύου.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


P1542017ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π153_16-02-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

  • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1-ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ 1)

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

«Networked European School Web Radio (NEStOR)»

 

που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+ Programme, Strategic Partnerships, Key Action 2).  (Project Agreement Number 2016-1-EL01-KA201-023575). (Έναρξη: 01/10/2016 - Λήξη: 30/09/2018)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο που αποτελείται από τα κάτωθι πακέτα εργασίας (ΠΕ):

ΠΕ3 – Web Radio Portal, στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

  • Activity O3/A3, Task 1. Υποστήριξη και διαχείριση των εξυπηρετητών streaming του ήχου.

ΠΕ5 – Evaluation of Web Portal & Radio, στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

  • Activity O5/A2, Task 3. Προετοιμασία τελικής αναφοράς εφαρμογής του NEStOR στα σχολεία.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


P1532017ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π19_18-01-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π19_18-01-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π152_16-02-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ:

  • ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΟΡΘΩΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1- ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

 

Προσαρμογή και Επεξεργασία Ψηφιακού Υλικού Σχολικών Βιβλίων

για Μαθητές με Αμβλυωπία

 

που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το ακόλουθο αντικείμενο έργου:

  • Έλεγχος αντιπαραβολής πρωτογενούς ψηφιακού υλικού (προσαρμοσμένη ψηφιακή μακέτα ή αρχείο .epub) καθώς έλεγχος  εμφάνισης και λειτουργίας e-book, εντοπισμός αποκλίσεων, επισήμανση διορθώσεων, τελικό στάδιο ελέγχου και έγκριση υλικού. 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


P152ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π147_15-02-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

  • ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ειδικοτητα ΈΜΠΕΙΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΛ/ΛΑΚ ΣΕΠΕΗΥ
  • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για ειδικοτητα συνεργατη  ΤΕΧΝΙΚΟΥ για την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΛ/ΛΑΚ ΣΕΠΕΗΥ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«Υποστήριξη των ΕΛ/ΛΑΚ ΣΕΠΕΗΥ»

 

που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

I.Υποστήριξης της αρχιτεκτονικής ΕΛ/ΛΑΚ ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί   σταΣΕΠΕΗΥ

II.Υποστήριξης των υπαρχόντων ΕΛ/ΛΑΚ ΣΕΠΕΗΥ

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

 


Σχετικά συννημένα:


P147ADA.pdf