ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ / ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΧΑΡΤΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως τις 03/05/2017, να πωλήσει/ διαθέσει σε ανάδοχο/ους  παλαιά – χρησιμοποιημένα βιβλία, μαθητικών τετραδίων και χρησιμοποιημένου λευκού χαρτιού φωτοτυπικού προς ανακύκλωση.

 Ειδικότερα, η πώληση / διάθεση γεωγραφικά χωρίζεται σε Τμήματα, ως εξής:

Τμήμα Α. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Τμήμα Β. Νομός Αττικής.

 Τμήμα Γ. Νομός Θεσσαλονίκης

Τμήμα Δ. Δήμος Αιγιαλείας.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ανά Τμήμα. Ειδικότερα, για κάθε ένα από τη Τμήματα Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη υψηλότερη τιμή ανά τόνο.

Ελάχιστη αποδεκτή προσφορά: 145,00 € ανά τόνο (η τιμή θα καλύπτει το σύνολο των δαπανών του αναδόχου).

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να στείλουν τη κλειστή προσφορά τους στα γραφεία μας στην Αθήνα (Μητροπόλεως 26-28, 105 63, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 4ος όροφος)

 Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φώσκολος Φραγκίσκος, τηλ: 210 33 50 709, Fax: 210 32 22 135, email: foskolos@cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P347_26_04_2017_Prosklisi_Ypovolis_prosforon_diathesis_anakyklosimou_xartou.pdf