Δημόσια Διαβούλευση για το Τεύχος του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β` ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ

Αντικείμενο: Αναρτάται για δημόσια διαβούλευση το σχέδιο τεύχους του Διεθνούς Διαγωνισμού ο οποίος διενεργείται με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την:

“εκπαίδευση 300 εκπαιδευτικών ως επιμορφωτών ικανών να διεξάγουν προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, με στόχο τον εμπλουτισμό του Μητρώου επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ, προκειμένου να καλυφθούν οι επιμορφωτικές ανάγκες της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στην διδακτική πράξη» (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020”.

Προϋπολογισμός: 1.523.532,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%)

Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης: 2 Φεβρουαρίου 2018

Το σχέδιο του τεύχους της διακήρυξης επισυνάπτεται.   

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταγράψουν τις όποιες παρατηρήσεις έχουν στο ειδικά διαμορφωμένο έντυπο που επίσης επισυνάπτεται και να το αποστείλλουν στον υπεύθυνο επικοινωνίας. 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γεώργιος Πανόπουλος (anihta@cti.gr), τηλ. 2610-960425

Λήψη Αρχείων