ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π 962/29-07-2015_Διανομή Παλετών και Χαρτοκιβωτίων Διδακτικών Βιβλίων σε Σχολικές Μονάδες της Χώρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο των απαιτήσεων διανομής των  διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2015-16 στα σχολεία της χώρας και σε συνέχεια της υπ. αρ. Π 962/29-07-2015 απόφασης του προεδρεύοντος Αντιπροέδρου του Ι.Τ.Υ.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την «Διανομή Παλετών και Χαρτοκιβωτίων Διδακτικών Βιβλίων σε Σχολικές Μονάδες της Χώρας».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 58.000,00 € (πενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Για διευκρινήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Δημήτρη Σοφοτάσιο, e-mail: sofos@cti.gr, τηλ.: 210 960300, φαξ: 210 960490.Λήψη Αρχείων