ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια και Εγκατάσταση Τριών (3) Διαιρούμενων Κλιματιστικών Μονάδων

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες ψύξης – θέρμανσης του κτηρίου ΙΤΥΕ – Αθήνα, Μητροπόλεως 26 – 28 προτίθεται έως τις 24/07/2015 να προμηθευτεί τρεις (3) αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες οροφής με ονομαστική απόδοση μεταξύ 16.000 BTU και 24.000 BTU.

 

Η εκτιμώμενη δαπάνη για τη ζητούμενη προμήθεια και τις εργασίες αποξήλωσης & εγκατάστασης καθώς και για τα τυχόν πρόσθετα υλικά τοποθέτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 4,500.00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Για την εκτέλεση του έργου δεν χορηγείται προκαταβολή.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα. Σταυροπούλου Ελευθερία, τηλ. : 210-3350600, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Σχετικά συννημένα:


P850_200715_ProthesiAnathesis_3Klimatistika.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για τις Ανάγκες του Έργου HYPERGEN

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Παρακολούθηση, Συντήρηση και αναβάθμιση των ολοκληρωμένων συστημάτων διεξαγωγής κληρώσεων Hypergen & Cryptogen», της Διεύθυνσης  Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, προτίθεται έως τις 23/07/2015 να αναθέσει, την προμήθεια εξοπλισμού με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη απόφαση.

 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 1.950,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

 

H προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει το κόστος αποστολής.

 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Αφροδίτη Χουρμούζη, τηλ. 210-3350747


Σχετικά συννημένα:


P835_170715_ProthesiAnathesis_ForitosYpologistisHypergen.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Προμήθεια εξοπλισμού / λογισμικού Video, VoIP και Web Hosting ΥΠ1 ΣΤΗΡΙΖΩ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες του έργου «ΣΤΗΡΙΖΩ» - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», Υποέργο 1 «Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ (εργασίες αρμοδιότητας ΙΤΥΕ)» προκηρύσσει Πρόχειρο (Συνοπτικό) διαγωνισμό για να προμηθευτεί εξοπλισμό και  λογισμικό για τις ανάγκες των υπηρεσιών Video, VoIP και Web Hosting, του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

 

Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε € 38.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 30.894,30€ - ΦΠΑ: 7.105,70€ )

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις κλειστές τεχνοοικονομικές προσφορές τους (ενιαίος κλειστός φάκελος ή συσκευασία) μέχρι την Πέμπτη 23/07/2015 και ώρα 15:00 μ.μ.

 

Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται αυτοπροσώπως από την Γραμματεία του ΙΤΥΕ (Κτήριο «Δ. Μαρίτσας», Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Ρίο, 265 04, τηλ. 2610 – 960300, fax: 2610 - 960490).

 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του World Wide Web στη  διεύθυνση www.sch.gr/procurement

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού στο Πλαίσιο του ΥΠ6 My School

Διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισμού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή  αναδόχου για Προμήθεια αποθηκευτικής υποδομής, ανανέωση εγγύησης καλής λειτουργίας και ανανέωση αδειών χρήσης του λογισμικού Ms SQL Server» στο πλαίσιο του Έργου: «Υποστήριξη Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2015», Υποέργο 6 «Πληροφοριακό Σύστημα myschool».

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 50.600,00€ (πενήντα  χιλιάδων εξακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΙΤΥΕ στο τηλέφωνο 2610-960318,  fax: 2610 960490, κος Γιάννης Πλέγας.


Σχετικά συννημένα:


P749_300615_ProxeirosDiagonismos_PromithiaEksoplismouYP6myschool.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Διοργάνωσης Συνεδρίου στην Πάτρα στο Πλαίσιο του Έργου eTwinning2014

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε),  Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης eTwinning 2015», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους,  προτίθεται έως 13 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδήλωσης σε τουριστικό γραφείο για την διεξαγωγή Πανευρωπαϊκού συνεδρίου που θα διεξαχθεί στις 8-10 Οκτωβρίου 2015 στην Αθήνα για εκπαιδευτικούς. Οι  συμμετέχοντες θα είναι περίπου 74.

 

Για τους Έλληνες συμμετέχοντες (14 άτομα) η πληρωμή θα γίνει από το ΙΤΥΕ, μετά την κατάρτιση της σχετικής σύμβασης. Τα έξοδα δεν προκαταβάλλονται και εξοφλούνται μετά το πέρας του συνεδρίου.  O Προϋπολογισμός ανάθεσης διαμορφώνεται σε 5.740 ευρώ για το ΙΤΥΕ (έξοδα Ελλήνων συμμετεχόντων) και συνολικά για όλες τις χώρες 30.340 ευρώ (410 ευρώ το άτομο) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν με e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. μέχρι την 13/7 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Θα επιλεγεί η προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή από αυτές που θα πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις.


Σχετικά συννημένα:


P748_300615_ProthesiAnathesis_YpiresiesDiorganosisSynedriou.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Ορκωτού Λογιστή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2014

Το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος”» (Ι.Τ.Υ.Ε.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εδρεύει στο κτίριο «Δ. Μαρίτσας», οδός Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Ρίου-Πάτρας,  προτίθεται να αναθέσει απευθείας σε εταιρεία που παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 του ΙΤΥΕ.

 

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τις υπηρεσίες του αναδόχου ανέρχεται σε 5.500,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από το Ι.Τ.Υ.Ε. έως 08/07/2015.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας : Δήμητρα Κουτσουρούμπα  τηλ: 2610-960397

Σχετικά συννημένα:


P727_250615_ProthesiAnathesis_YpiresiesOrkotouLogisti2014.pdf

Διαβούλευση Διαγωνισμού για την Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Φύλλα και σε Ρόλλους και Χάρτου Velvet Εξωφύλλων για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού έτους 2016-17

Τίτλος : Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Φύλλα και σε Ρόλλους και Χάρτου Velvet Εξωφύλλων για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού έτους 2016-17.

Προϋπολογισμός δαπάνης: €9.946.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% €2.287.580,00  ήτοι συνολική δαπάνη €12.233.580,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ημερομηνία Λήξης διαβούλευσης : Δευτέρα 06/07/2015

Αρμόδιος για την παροχή πληροφοριών :κ.  Δημήτρης Σοφοτάσιος, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Λήψη Αρχείων

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Συντήρησης Κήπου του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας του ΙΤΥΕ Β` Εξάμηνο 2015

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ),  προτίθεται έως την 25/06/2015 να αναθέσει, τις εργασίες συντήρησης του πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου του κτηρίου του ‘Δ. Μαρίτσας’ στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου, για το διάστημα 01/07/2015-31/12/2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα που ακολουθεί.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι έως 2.100€ πλέον ΦΠΑ

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης του ΙΤΥΕ, κ. Μητρούλιας Δημήτρης (2610960344), Γαλιατσάτος Παναγιώτης (2610960444).


Σχετικά συννημένα:


P692_170615_ProthesiAnathesis_SintirisiKipouBExamino15.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων της Πράξης Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» πρόκειται να αναθέσει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης το έργο της εξωτερικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της Πράξης «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων» (κωδ. ΟΠΣ 296437) την οποία υλοποιεί η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΙΤΥΕ και είναι ενταγμένη στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην επισυναπτόμενη απόφαση.

 

Το αντικείμενο της πρόθεσης ανάθεσης είναι η εξωτερική  αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Πράξης των Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων.

 Οι βασικές ενότητες εργασίας είναι:

 • Προσδιορισμός μεθοδολογίας αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της Πράξης
 • Καταγραφή του αντικειμένου που υλοποιήθηκε  στο πλαίσιο της Πράξης
 • Ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων αξιολόγησης των τελικών χρηστών (μαθητών – καθηγητών)
 • Καταγραφή συμπερασμάτων αναφορικά με: α)  την πληρότητα/επάρκεια του περιεχομένου, β) τη δομή παρουσίασης του υλικού, γ) την ευκολία πρόσβασης/πλοήγησης
 • Αξιολόγηση βαθμού επίτευξης των στόχων της Πράξης
 • Διατύπωση προτάσεων για τη διατήρηση της λειτουργίας των Βοηθημάτων

 

Οι εργασίες της εξωτερικής αξιολόγησης θα έχουν ως βάση αναφοράς στοιχεία που θα διαθέσει το ΙΤΥΕ στον Ανάδοχο και αφορούν στα εξής:

 • Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας του ιστότοπου
 • Επεξεργασμένα στατιστικά στοιχεία απαντήσεων στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθητών και καθηγητών
 • Ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία περιεχομένου όπως αυτά καταγράφονται στα παραδοτέα του έργου
 • Ιστορικά στοιχεία αναφορικά με τη μεθοδολογία υλοποίησης και το αντικείμενο του έργου που υλοποιήθηκε
 • Αποτελέσματα ενδιάμεσης αξιολόγησης της Πράξης από τη ΕΥΔ

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης είναι 4.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν με fax ή e-mail το αργότερο έως την Τρίτη 22/06/2015 υπόψη κ. Δ. Σοφοτάσιου, fax: 2610 960490, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


P683_150615_ProthesiAnathesis_AxiologisiPsifiakonVoithimaton.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Εκτύπωση Αφισών στο Πλαίσιο Δημοσιότητας του Έργου Ψηφιακό Σχολείο

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων», της Διεύθυνσης  Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441, προτίθεται έως τις 16/06/2015 να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε εξειδικευμένο τυπογραφείο, την εκτύπωση αφισών για τις υπηρεσίες του έργου, στο πλαίσιο ενεργειών δημοσιότητας του έργου.

 

Ο προϋπολογισμός της ανάθεσης διαμορφώνεται στα 4.500,00 € (πλέον ΦΠΑ).

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νικόλαος Πατρίκιος, τηλ. 210-3350833


Σχετικά συννημένα:


P648_090615_ProthesiAnathesis_EktiposiAfison.pdf

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ_ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΡΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ υπ. αριθμ.. Π 489_11-05-2015 Συνοπτικού Διαγωνισμού κατά μία εβδομάδα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ_ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΡΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ υπ. αριθμ.. Π 489_11-05-2015 Συνοπτικού Διαγωνισμού κατά μία εβδομάδα

 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Επί τεχνικών προδιαγραφών του:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π489/11-05-2015 για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την «Προμήθεια Ηλεκτρικού Περονοφόρου Οχήματος με Περιστρεφόμενη Λαβίδα Ρολών Χάρτου για την Υποστήριξη Λειτουργίας των Αποθηκών του Ι.Τ.Υ.Ε.» στο πλαίσιο του Έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2015» Υποέργο 11 - «Επέκταση Υποδομών Αποθήκης Διδακτικών Βιβλίων», επέρχονται οι παρακάτω διορθώσεις.

 Ειδικότερα:

Στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Α)  η προδιαγραφή

ΤΠ 1.2.1

Λειτουργία σε διάδρομο πλάτους

≤ 3.000 mm

έχει τεθεί εκ παραδρομής και διαγράφεται.

Β) Επίσης προστίθεται  απαίτηση

ΤΠ 1.3.8

Να διαθέτει Ελαστικά Ημισυμπαγή

ΝΑΙ

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ της ημερομηνίας υποβολής προσφορών / διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού κατά μία εβδομάδα,

ήτοι υποβολή & διενέργεια την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 στις ώρες που όριζε η αρχική πρόσκληση Π489/11-05-2015

Σχετικά συννημένα:


P617_04_06_2015_DIEFKRINISIS_PARATASI_KATALIKTIKIS_IMEROMINIAS_GIA_SYNOPTIKO_DIAGONISMO_P489_11_05_2015_.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Ηχογράφησης που Αφορούν στα Σχολικά Βιβλία του Μαθήματος Γερμανικής

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων», της Διεύθυνσης  Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441, προτίθεται έως τις 05/06/2015 να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε εξειδικευμένη εταιρεία παραγωγής ηχητικού και τηλεοπτικού υλικού, υπηρεσίες ηχογράφησης και επεξεργασίας εκφωνήσεων στη Γερμανική γλώσσα.

 

Οι προς ανάθεση υπηρεσίες θα ολοκληρωθούν και θα παραδοθούν εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών, ειδικότερα κατά τον μήνα Ιούνιο 2015.       

 

Ο προϋπολογισμός της ανάθεσης διαμορφώνεται στα 1.500,00 (πλέον ΦΠΑ).

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Αφροδίτη Χουρμούζη, τηλ. 210-3350747


Σχετικά συννημένα:


P579_260515_ProthesiAnathseis_YpiresiesIchografisisGermanikis_OE.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια και Αντικατάσταση Ελαστικών Προσκρουστήρων Ραμπών για τις Ανάγκες των Αποθηκών

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.∆, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την 02/06/2015, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια και εγκατάσταση ελαστικών προσκρουστήρων (buffers) στις ηλεκτροϋδραυλικές ράμπες για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων και χαρτιού του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο, Θέση Κύριλλος και Θέση Μαγούλα αντίστοιχα.

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της προμήθειας δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 2.700,00 € µη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για την εκτέλεση του έργου δεν χορηγείται προκαταβολή.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φ. Φώσκολος, τηλ.: 210-55.97.632, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


P584_270515_ProthesiAnathesis_ElastikoiProskroustires.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Ημερολογίων στο Πλαίσιο του Έργου eTwinning2015

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης Etwinning 2015», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους,  προτίθεται έως 8/6/2015 ημέρα Δευτέρα να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή τυπογραφικών υπηρεσιών για την δημιουργία, σελιδοποίηση και εκτύπωση ημερολογίου σύμφωνα με τις αναφερόμενες στην επισυναπτόμενη απόφαση προδιαγραφές.

 

O Προϋπολογισμός ανάθεσης διαμορφώνεται σε 3.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Καπράλου Χρύσα, τηλ.: 2610-960.340, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


P581_260515_ProthesiAnathesis_TypografikesYpiresiesHmerologiaEtwinning15.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Παροχή Υπηρεσιών Ταχυµεταφορών Εσωτερικού για τις Ανάγκες του ΙΤΥΕ 2015

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ),  προτίθεται έως την 02/06/2015 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών εσωτερικού για το διάστημα 25/06/2015-31/12/2015 σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα τηε επισυναπτόμενης Απόφασης.

 

Συνολικός προϋπολογισμός: έως 5.000,00 € (πλέον ΦΠΑ).

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΙΤΥΕ στο τηλέφωνο 2610-960432,  fax: 2610-960392, κα Λ. Γουρδούπη.


Σχετικά συννημένα:


P539_190515_ProthesiAnathesis_YpiresiesTachimetaforonEsoterikou2015.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (Π489/11-05-2015)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο των απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας  της αποθήκης χάρτου και σε συνέχεια της υπ. αρ. Π489/11-05-2015 απόφασης του προεδρεύοντος Αντιπροέδρου του Ι.Τ.Υ.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια Ηλεκτρικού Περονοφόρου Οχήματος με Περιστρεφόμενη Λαβίδα Ρολών Χάρτου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 58.000,00 € (πενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 10/06/2015

 

Για διευκρινήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Φραγκίσκο Φώσκολο, τηλ.: 210 3350709, φαξ: 210 3222135.

 

 

 


Σχετικά συννημένα:


P489_SYNOPTIKOS_DIAGONISMOS_PROMITHIA_PERONOFOROU_OXIMATOS_ME_LAVIDA_ROLON_CHARTOU.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια 2 Φορητών Υπολογιστών & Λοιπού Εξοπλισμού στο Πλαίσιο του Έργου Επιστημονικές Δράσεις

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), προτίθεται να αναθέσει έως την 14η Μαΐου 2015 την προμήθεια δύο φορητών υπολογιστών ειδικών προδιαγραφών για την αξιοποίησή τους σε ελέγχους ασφάλειας.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 5.700,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Παπαναγιώτου Ιάσωνας, τηλ.: 2610-960230, fax: 2610-960389, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


P477_050515_ProthesiAnathesis_PromitheiaLaptops_154DAS.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_Ανακύκλωση Συσσωρευτών από τις Αποθήκες του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως τις 6/5/2015, να αναθέσει δι’ απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο την ανακύκλωση/εκποίηση τεσσάρων (4) παλιών συσσωρευτών (μπαταριών) μολύβδου συνολικού βάρους περίπου τριών (3) τόνων, από ισάριθμα παλιά και μη λειτουργούντα κλαρκ, τα οποία βρίσκονται στην αποθήκη χαρτιού του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο, Θέση Μαγούλα

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Φωκάς Ευάγγελος, τηλ:210-55.97.637, Αρβανίτη Μαρία, τηλ: 210-33.50.753


Σχετικά συννημένα:


P456_300415_AnathesiYpiresias_AnakiklosiSissoreuton.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Υπηρεσιών για την Προβολή των Αποτελεσμάτων του Έργου PATRIOT

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «PATRIOT», το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, προτίθεται έως την 05/05/2015 να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, τις αναγραφόμενες στην επισυναπτόμενη απόφαση εργασίες.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Κωνσταντινόπουλος Παναγιώτης, τηλ: 2610 - 960483, 6977-468431.


Σχετικά συννημένα:


P448_280415_ProthesiAnathesis_PromitheiaProothitikouYlikouPatriot.pdf