ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 576/30.08.2016_Υπηρεσίες Διανομής Βιβλίων για Μαθητές με Αμβλυωπία 2016-2017

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την 02/09/2016 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο ταχυμεταφορών τη διανομή βιβλίων μαθητών με αμβλυωπία σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ελληνικής επικράτειας για το σχολικό έτος 2016-2017.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης είναι 14.000,00€ πλέον ΦΠΑ. Προσφορές που υπερβαίνουν το ως άνω όριο απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επισημαίνεται ότι για την κάλυψη τυχόν περαιτέρω, μη δυνάμενων να προβλεφθούν κατά το χρόνο της ανάθεσης, αναγκών, εφόσον απαιτηθεί, θα γίνει ισόποση επέκταση του οικονομικού αντικειμένου, όπως θα ορίζεται στη σύμβαση. Σε καμία περίπτωση η αξία της επέκτασης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης για την κάλυψη των εν λόγω απρόβλεπτων αναγκών δεν θα υπερβαίνει τα 4.000,00 € πλέον ΦΠΑ.  Για την εκτέλεση του έργου δεν χορηγείται προκαταβολή.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Αρβανίτη Μαρία, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P576_300816_Dianomi_Vivliwn_Amvliopes_2016_2017.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Π 560/02.08.16_Προμήθεια Εφεδρικού Εξοπλισμού Συντήρησης ΠΣΔ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες του έργου «Επιχορήγηση φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την υποστήριξη χρηστών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για διάστημα έξι (6) μηνών», Υποέργο 2 «Προμήθεια εφεδρικού εξοπλισμού ΠΣΔ» που χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους, προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για να προμηθευτεί εξοπλισμό λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των κεντρικών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας και των συνοδευτικών υπηρεσιών είναι 60.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 48.387,10€, - ΦΠΑ: 11.612,90€).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις κλειστές τεχνοοικονομικές προσφορές τους (ενιαίος κλειστός φάκελος ή συσκευασία) μέχρι την Πέμπτη 8/9/2016 και ώρα 12:00 μ.μ.

 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.sch.gr/3312-2015-10-27-13-32-31

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΚΣΕ)

Στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών υλοποίησης της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα,

στο πλαίσιο των διαδικασιών επικαιροποίησης, ανασυγκρότησης και εμπλουτισμού του Μητρώου Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., προκειμένου να ανταποκρίνεται στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις των επιμορφωτικών προγραμμάτων, δημοσιεύθηκε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η Πρόσκληση απευθύνεται τόσο σε Κ.Σ.Ε. του υφιστάμενου Μητρώου που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο προηγούμενων σχετικών έργων επιμόρφωσης, όσο και σε νέους φορείς που επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτό, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατ’ αρχάς ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) http://e-pimorfosi.cti.gr/mis από 26 Ιουλίου 2016 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού κόμβου http://e-pimorfosi.cti.gr → (Επιλογή) Υποστηρικτικές Δομές → (Επιλογή) Help Desk  Έντυπο Υποβολής Ερωτήματος.


Σχετικά συννημένα:


P530_20160726_prosklisi_kse.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 495/18.07.16_Υπηρεσίες Μετάφρασης και Επιμέλειας Κειμένων

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «S.A.M.E. WORLD Αειφορία | Ευαισθητοποίηση | Κινητοποίηση | Περιβάλλον στην Παγκόσμια Εκπαίδευση» της Διεύθυνσης Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος EuropeAid 2014 “NON-STATE ACTORS AND LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτίθεται έως τις 25/07/2016 να αναθέσει το αναφερόμενο στην επισυναπτόμενη Απόφαση μεταφραστικό έργο.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης δύναται να ανέλθει έως 2.450,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ελίνα Μεγάλου, τηλ.  210-3350744, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P495_180716_Ypiresies_Metafrasis_Epimeleias_Keimenwn.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 487/12.07.16_Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης eTwinning 2016», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους,  προτίθεται έως 20/7/2016 ημέρα Τετάρτη να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως σε πρακτορείο ταξιδίων την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών για συμμετοχή 19 ατόμων στο Πανευρωπαϊκό συνέδριο που θα διεξαχθεί από 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2016 στη Ρόδο.

 

O Προϋπολογισμός ανάθεσης διαμορφώνεται σε 3.740 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν με e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. μέχρι την 20/7/2016  ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:Καπράλου Χρύσα, τηλ : 2610-960.340, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P487_12072016_Paroxi_Taxidiotiwn_Ypiresiwn_Rodos_Etwinning.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 484/11.07.16_Προμήθεια Μηχανήματος Συμπίεσης Ανακυκλώσιμων Υλικών

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την 19/07/2016, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια μηχανήματος συμπίεσης ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτιού / χαρτονιού / stretch film)  για τη αποθήκη βιβλίων του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο, θέση Λόφος Κύριλλου.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης και των λοιπών όρων, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φ. Φώσκολος, τηλ: 2103350709, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P484_110716_Promitheia_Mixanimatos_Sympiesis_Anakyklwsimwn_Ylikwn.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 471/04.07.2016_Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών eTwinning2016

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης eTwinning 2016», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους,  προτίθεται έως 18/7/2016 ημέρα Δευτέρα να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως σε πρακτορείο ταξιδίων  την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών για συμμετοχή 1 ατόμου στη Συνάντηση Εργασίας (Management Meeting, στις 20 Σεπτεμβρίου 2016 κι εν συνεχεία στο συνέδριο Active Citizenship στις 21-23 Σεπτεμβρίου 2016, καθώς και 6 ατόμων στο συνέδριο («Active Citizenship», 21-23 Σεπτεμβρίου 2016), στη Φλωρεντία, Ιταλία.

 

O Προϋπολογισμός ανάθεσης διαμορφώνεται σε 6.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν με e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. μέχρι την 18/7/2016  ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Καπράλου Χρύσα, τηλ : 2610-960.340, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


P471_04072016_ProthesiAnathesis_Metakinisi_Ekpaideftwn_Florentia_Etwinning16.pdf

Π433/23.06.2016_Διαγωνισμός για την Παραγωγή διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2017-18 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Π433/23.06.2016_Διαγωνισμός για την Παραγωγή διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2017-18 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τίτλος : Παραγωγή διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2017-18 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η παραγωγή  αφορά στην εκτύπωση και βιβλιοδεσία βιβλίων με χαρτί γραφής και χαρτόνι που θα διαθέσει ο Ανάδοχος. 

Προϋπολογισμός δαπάνης : €5.610.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 6% €336.600,00 ήτοι συνολική δαπάνη €5.946.600,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 2 Σεπτεμβρίου 2016  Ώρα: 12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..Λήψη Αρχείων

Π432/23.06.2016_Διαγωνισμός για την Εκτύπωση και βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2017-18 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Π432/23.06.2016_Διαγωνισμός για την Εκτύπωση και βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2017-18 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τίτλος : Εκτύπωση και βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2017-18 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Προϋπολογισμός δαπάνης : €3.872.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% €929.280,00 ήτοι συνολική δαπάνη €4.801.280,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 1 Σεπτεμβρίου 2016  Ώρα: 12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..Λήψη Αρχείων

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 394/03.06.2016_Υπηρεσίες Διοργάνωσης Εκδήλωσης eTwinning2016

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης eTwinning 2016», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους,  προτίθεται έως 13/6/2016 ημέρα Δευτέρα να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδήλωσης σε τουριστικό γραφείο για την διεξαγωγή Πανευρωπαϊκού συνεδρίου που θα διεξαχθεί από 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2016 στη Ρόδο, για εκπαιδευτικούς πρεσβευτές της δράσης eTwinning.

 

O Προϋπολογισμός ανάθεσης για τους Έλληνες συμμετέχοντες (19 άτομα) διαμορφώνεται σε 8.550 ευρώ.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν με e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. μέχρι την 13/6/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Καπράλου Χρύσα, τηλ : 2610-960.340, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P394_03062016_Metakinisi_Ekpaideftwn_Rodos_Etwinning16.pdf

Π 344_20052016_Υπηρεσίες Ανακύκλωσης Χρησιμοποιημένων Βιβλίων σε Χαλκίδα, Θήβα, Λαμία

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως την 25/05/2016, να αναθέσει δι’ απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο την απόσυρση (μεταφορά και ανακύκλωση) παλαιών – χρησιμοποιημένωνβιβλίων, μαθητικών τετραδίων και χρησιμοποιημένου λευκού χαρτιού φωτοτυπικού από συγκεκριμένα σημεία συλλογής τους στις πόλεις της Χαλκίδας, Θήβας και Λαμίας.

 

Ελάχιστη τιμή προσφοράς: 150 ευρώ/ανά τόνο (τα μεταφορικά θα καλύπτονται από τον ανάδοχο).

Διάρκεια Σύμβασης: 13/06/2016 έως 20/06/2016

Εκτιμούμενη ποσότητα: περίπου 10 τόνοι ανά πόλη

 

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να στείλουν τη προσφορά τους στα γραφεία μας στην Αθήνα (Μητροπόλεως 26-28, 105 57, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 4ος όροφος, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Fax: 210 32 22 135)


Σχετικά συννημένα:


P344_200516_Anakiklosi_Sxolikwn_Vivliwn_Chalkida_Thiva_Lamia.pdf

Π 341_Ακύρωση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού

Ακύρωση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την «Προμήθεια Οχημάτων τύπου COMBI για την Υποστήριξη Λειτουργίας των Αποθηκών του ΙΤΥΕ» [Αρ.Απόφασης Διαγωνισμού  Π 322/12-05-2016].

Πληροφορίες : κ. Φραγκίσκος Φώσκολος, τηλ.: 210 3350709, φαξ: 210 3222135


Σχετικά συννημένα:


P341_AKYROSI_SYNOPTIKOU_DIAGONISMOU_P322_12052016_GIA_PROMITHIA_OCHIMATON_COMBI.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_Π 334/17.05.2016_Ματαίωση Αποτελεσμάτων της Πρόθεσης Ανάθεσης Π 135/02.03.2016

Αποφασίζεται:

  • Η ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση Π135/02.03.2016, ΑΔΑ: ΩΜΕΡ46941-ΠΘΨ επειδή καμία από τιςυποβληθείσες προσφορές δεν ήταν σύμφωνη με τους όρους της πρόθεσης ανάθεσης.

 

  • Η επανάληψή της διενέργειας της Πρόθεσης ανάθεσης με τροποποίησητων όρων ώστε να είναι δυνατή η υποβολή προσφορών και για μέρος τουζητούμενου εξοπλισμού.

Σχετικά συννημένα:


P334_170516_Mataiwsh_Apotelesmatwn_Prothesis_Anathesis_P135_020316.pdf

Π 337_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ στο πλαίσιο Πιλοτικής Εφαρμογής της Δράσης «Ανακύκλωση Χαρτιού στις Σχολικές Μονάδες», προτίθεται, έως την 23/05/2016, να αναθέσει σε ανάδοχο τη συλλογή και μεταφορά παλαιών – χρησιμοποιημένων βιβλίων, μαθητικών τετραδίων και χρησιμοποιημένου λευκού χαρτιού φωτοτυπικού από σχολικές μονάδες σε συγκεκριμένα σημεία συγκέντρωσής τους εντός νομού Αττικής.

Ο προϋπολογισμός της παραπάνω υπηρεσίας είναι 6.000€ προ ΦΠΑ.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φώσκολος Φραγκίσκος, τηλ: 210-33 50 709


Σχετικά συννημένα:


PROTHESI_ANATHESIS_SYLLOGIS_VIVLION-P337_19052016.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Παροχή Τυπογραφικών & Γραφιστικών Υπηρεσιών στο Πλαίσιο του Έργου eTwinning2016

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης Etwinning 2014», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους,  προτίθεται έως 27 Μαΐου 2016 ημέρα Παρασκευή να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή τυπογραφικών και γραφιστικών υπηρεσιών για την δημιουργία, σελιδοποίηση και εκτύπωση αφισών και φακέλων (folders).

 

O Προϋπολογισμός ανάθεσης διαμορφώνεται σε 3.500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Καπράλου Χρύσα, τηλ : 2610-960.340, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P335_180516_Dimiourgia_Entypou_Ylikou_eTwinning16.pdf

Π333_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως την 20/05/2016, να αναθέσει δι’ απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο την απόσυρση (μεταφορά και ανακύκλωση) παλαιών – χρησιμοποιημένων βιβλίων, μαθητικών τετραδίων και χρησιμοποιημένου λευκού χαρτιού φωτοτυπικού από συγκεκριμένα σημεία συλλογής τους εντός νομού Αττικής. 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φώσκολος Φραγκίσκος, τηλ: 210-33 50 709


Σχετικά συννημένα:


P333_ANAKOINOSI_PROTHESIS_ANATHESIS_ANAKYKLOSI_VIVLION_TETRADION_DRASI_ANAKYKLOSIS_2016.pdf

Π 324_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET ΜΕΣΩ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET ΜΕΣΩ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ προτίθεται έως την 17-05-2016 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET ΜΕΣΩ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ για τις ανάγκες λειτουργίας της αποθήκης βιβλίων του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης της υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φραγκίσκος Φώσκολος τηλ: 2105597632, 2103350709e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


P324_PROTHESI_ANATHESIS_YPIRESIAS_INERNET_MESO_MISTHOMENIS_GRAMIS_STIN_APOTHIKI_VIVLION.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 323_12.05.16_Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες για τη Μετακίνηση Εκπαιδευτικών στην Πολωνία στο Πλαίσιο του Έργου eTwinning2016

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε),  Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης eTwinning 2016», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους,  προτίθεται έως 17 Μαϊου 2016,  ημέρα Τρίτη  να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, σε πρακτορείο ταξιδίων  την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών για συμμετοχή 5 ατόμων στη Συνάντηση Εργασίας (Management Meeting) και στο Σεμινάριο Επαγγελματικής Ανάπτυξης για τα μέλη των Εθνικών Υπηρεσιών (PDW for NSS) στην Βαρσοβία της Πολωνίας στις 14-17 Ιουνίου 2016.

 

O Προϋπολογισμός ανάθεσης διαμορφώνεται σε 1.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Καπράλου Χρύσα, τηλ : 2610-960.340, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P323_120516_Taxidiotikes_Ypiresies_Synedrio_Polonia_Etwinning2016.pdf

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π322/12-05-2016_Προμήθεια Οχημάτων τύπου COMBI για την Υποστήριξη Λειτουργίας των Αποθηκών του ΙΤΥΕ

Προμήθεια Οχημάτων τύπου COMBI για την Υποστήριξη Λειτουργίας των Αποθηκών του ΙΤΥΕ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο των απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας της αποθήκης διδακτικών βιβλίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια οχημάτων τύπου COMBI. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 € (σαράντα χιλιάδες ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Μητροπόλεως 26 - 28, ΤΚ 105 63, Αθήνα, 4ος όροφος μέχρι την Τρίτη 24/05/2016 και ώρα 15:00.

Αποσφράγιση προσφορών, έλεγχος δικαιολογητικών και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών

Η Επιτροπή θα συγκληθεί για πρώτη φορά την Τετάρτη 25 Μαΐου 2016  και ώρα 10:00  στα γραφεία του Παραρτήματος του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στην Αθήνα, Μητροπόλεως 26 - 28, Αίθουσα 6ου ορόφου.

Αρμόδιο στέλεχος για συμπληρωματικές πληροφορίες, κος Φραγκίσκος Φώσκολος, τηλ.: 210 3350709, φαξ: 210 3222135.


Σχετικά συννημένα:


P322_SYNOPTIKOS_DIAGONISMOS_PROMITHIA_OCHIMATON_TYPOU_COMBI.pdf