ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ προτίθεται έως την 23/02/2017 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών και συντηρήσεων στις αποθήκες βιβλίων & χάρτου του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο.

O συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης ανέρχεται σε 4.500,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους έως την 23/02/2017 στα γραφεία Αθηνών του ΙΤΥΕ, Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα, 4ος όροφος.

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Φώσκολος Φραγκίσκος 2103350709.


Σχετικά συννημένα:


P148_16_02_2017_PROTHESI_ANATHESIS_ELECTROLOGIKON_ERGASION_KAI_SYNTIRISEON.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π121/06-02-2017_Προμήθεια Προσωπικών Υπολογιστών και Λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο των απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας  της Διεύθυνσης Εκδόσεων  και σε συνέχεια της υπ. αρ. Π121/06-02-2017 απόφασης του Προέδρου του Ι.Τ.Υ.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια Προσωπικών Υπολογιστών και Λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 36.000,00 € (τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Μητροπόλεως 26 - 28, ΤΚ 105 63, Αθήνα, 6ος όροφος μέχρι την 21/02/2017 και ώρα 10:00.


Σχετικά συννημένα:


P121_Prosklisi_prosforon_promitheia_hlektronikou_exoplismou.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Π120/06.02.2017 _Παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών κάλυψης κτιριακών υποδομών, εμπορευμάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού των αποθηκών του ΙΤΥΕ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), στο πλαίσιο της ανάγκης διασφάλισής του από κινδύνους που συνδέονται με τη λειτουργία των αποθηκών χάρτου και διδακτικών βιβλίων και του εκεί ευρισκόμενου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών κατά κινδύνου πυρκαγιάς, βραχυκυκλώματος, τρομοκρατικής ενέργειας, πολιτικών ταραχών και κακόβουλων ενεργειών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για την περίοδο ασφάλισης ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 € (τριάντα χιλιάδων ευρώ), το οποίο αφορά τα συνολικά ετήσια μικτά ασφάλιστρα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Μητροπόλεως 26 - 28, ΤΚ 105 63, Αθήνα, 6ος όροφος μέχρι τις 23/02/2017 και ώρα 10:00.


Σχετικά συννημένα:


P120_Prosklisi_Prosforon_ASFALISH_2017.pdf

Π 105/1-2-2017_ Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Φύλλα και σε Ρόλλους και Χάρτου Velvet Εξωφύλλων για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2017-18

Τίτλος : Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Φύλλα και σε Ρόλλους και Χάρτου Velvet Εξωφύλλων για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2017-18.

Προϋπολογισμός δαπάνης : €6.526.250,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% €1.566.300,00 ήτοι συνολική δαπάνη €8.092.550,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 17 Μαρτίου 2017  Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..Λήψη Αρχείων

Π 106/1-2-2017_ Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2017-18

Τίτλος : Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2017-18. 

Προϋπολογισμός δαπάνης : €640.000,00  πλέον Φ.Π.Α. 24% €153.600,00  ήτοι συνολική δαπάνη €793.600,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 16 Μαρτίου 2017  Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 22/3/2017 και ώρα 12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..Λήψη Αρχείων

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


PROTHESI_KATHARISTIKA.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 108/01.02.2017_Ετήσια Ενοικίαση Αναβατορίου

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων τουπροτίθεται έως την 08/02/2017 να αναθέσει, σε ανάδοχο την ετήσια ενοικίασηανυψωτικού μηχανήματος – εξέδρας εργασίας για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίωντου ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Ο προϋπολογισμός της ανάθεσης ανέρχεται σε 5.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για την εκτέλεση του έργου δενχορηγείται προκαταβολή.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους έως την 08/02/2017 στα γραφεία Αθηνών του ΙΤΥΕ, Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 105 63,Αθήνα, 4ος όροφος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Φώσκολος Φραγκίσκος 2103350709.


Σχετικά συννημένα:


P108_010217_EnoikiasiAnavatoriou.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ HCM

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


P92.pdf

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ TOY ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΤΥΕ - ΑΘΗΝΑ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


GRAFEIAATHENS_KATHARISMOS_VER.2.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΤΥΕ _ ΑΘΗΝΑ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


GRAFEIAATHENS_KATHARISMOS.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΙΤΥΕ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


HLEKTROM.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΙΤΥΕ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


FILAXIKTIRIOU.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ [ΚΗΠΟΥ] ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΤΣΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


KIPOS.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΤΣΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Λήψη Αρχείων

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Π48/18.01.2017, για προμήθεια εξοπλισμού

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στα  πλαίσια του έργου «Exploiting Ubiquitous Computing, Mobile Computing and the Internet of Things to promote Science Education (UMI-Sci-Ed)» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του  Προγράμματος Horizon 2020», προτίθεται έως   24/01/2017 ημέρα Τρίτη,  να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την προμήθεια εξοπλισμού  ο οποίος θα αξιοποιηθεί για τις ανάγκες υλοποίησης του  έργου όπως αναλυτικά προβλέπεται στο Grant Agreement.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 6.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Γιάννης Ζαχαράκης τηλ. 2610-369090, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                  Σπυριδούλα Κούνα τηλ:2610 367964, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


PROTHESIANATHESISP48.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 729/30.09.16_Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών στο Πλαίσιο του Έργου eTwinning

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης eTwinning 2016», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους,  προτίθεται έως 11/10/2016 ημέρα Τρίτη να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, σε πρακτορείο ταξιδιών την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών

 

O Προϋπολογισμός ανάθεσης διαμορφώνεται σε 7.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Καπράλου Χρύσα, τηλ: 2610-960.340, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P729_300916_Taxidiotikes_Ypiresies_Etwinning16.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 687_30.09.16_Προμήθεια Υδραυλικών Εξαρτημάτων

Το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος”» (Ι.Τ.Υ.Ε.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εδρεύει στο κτίριο ‘Δ.Μαρίτσας’, οδός Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Ρίου-Πάτρας, προτίθεται να αναθέσει απευθείας την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για την συντήρηση της υποδομής ύδρευσης του κτηρίου ‘Δ. Μαρίτσας’.

 

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και ο ενδεικτικόςπροϋπολογισμός για την προμήθεια ανέρχεται σε 4.500,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από το Ι.Τ.Υ.Ε. έως 12/10/2016.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Διονύσης Καραϊσκάκης, τηλ: 2610-960.379.


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P687_300916_Promitheia_Ydravlikwn_Eksartimatwn.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 663/27.09.2016_Υπηρεσίες Διοργάνωσης Συνεδρίου

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε),  Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης eTwinning 2016», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους,  προτίθεται έως 04/10/2016 ημέρα Τρίτη να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδήλωσης σε ξενοδοχείο για τη διεξαγωγή Πανελληνίου συνεδρίου που θα διεξαχθεί στην Πάτρα, 25-27 Νοεμβρίου 2016, με θέμα «3ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning - Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα».

 

O Προϋπολογισμός ανάθεσης ανέρχεται σε  6.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Καπράλου Χρύσα, τηλ : 2610-960.340, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P663_270916_Ypiresies_Organosis_Synedriou_eTwinning16.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 648/23.09.16_Προμήθεια Χαρτιού Α4

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ),Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την 28/09/2016, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια χαρτιού Α4 στο πλαίσιο ανταποδοτικότητας προς τα συμμετέχοντα σχολεία της Πιλοτικής Δράσης «Ανακύκλωση χαρτιού από σχολικές μονάδες».

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3.758,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φ. Φώσκολος τηλ.: 2103350709, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P648_230916_Promitheia_Xartiou_A4.pdf