ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 1327)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ  (1) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

 στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 Heterogeneous Ad-hoc Networks for Distributed, Cooperative, and Adaptive Multimedia Signal Processing Handicams – HANDICAMS-, Grant Agreement 323944,

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του FP7, FET/ FP7-ICT-2013-C, Έναρξη: 1/10/2013- Λήξη: 31/09/2016.

 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

  1. Ανάπτυξη μεθόδων και αλγορίθμων και λογισμικού για κατανεμημένη κωδικοποίηση πηγής, στα πλαίσια της ΕΕ 4.
  2. Ανάπτυξη τεχνικών στα πλαίσια της Θεωρίας παιγνίων, για συνεργατικότητα μεταξύ κόμβων του δικτύου με διαφορετικά ενδιαφέροντα, στα πλαίσια της ΕΕ 2.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


ADAP1327.pdf