ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ/ΙΕΠ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 46978/ΓΔ4/25-4-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (Μ.Δ.Β.) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (Ψ.Β.Δ.Β.) )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ/ΙΕΠ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 46978/ΓΔ4/25-4-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (Μ.Δ.Β.) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (Ψ.Β.Δ.Β.)

 

Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία:

AP_IEP_73_23-11-2023.pdf

AP_IEP_73_23-11-2023_Parartima.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ/ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΙΩΝ, ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΙΤΥΕ `ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ` ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ [4620/24-11-2023]

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, με την υπ’ αριθμ. 66η/2023-07-11-2023 συνεδρίαση του ΔΣ, θέμα 9.3. «Εισήγηση για αποχαρακτηρισμό και ανακύκλωση παλιών, μη λειτουργικών μεταλλικών εξαρτημάτων και μηχανημάτων από τις Αποθήκες Βιβλίων και Χάρτου του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο», προτίθεται να πωλήσει / διαθέσει σε ανάδοχο υλικό προς ανακύκλωση που περιλαμβάνει παλιά, μη λειτουργικά μεταλλικά εξαρτήματα και μηχανήματα, τα οποία βρίσκονται στις αποθήκες βιβλίων και χάρτου του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο, συνολικού εκτιμώμενου βάρους 5.057 κιλών.

Για την υλοποίηση του έργου ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα, θα υπογράψει σύμβαση με το ΙΤΥΕ, διάρκειας ενός (1) μήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα της πρόσκλησης.

 

Ελάχιστη προσφερόμενη τιμή τόνου: Είναι αποδεκτές οικονομικές προσφορές που δίνουν ελάχιστη τιμή έντεκα λεπτά του ευρώ (0,11€) ανά κιλό για τα παλιά, μη λειτουργικά μεταλλικά εξαρτήματα και μηχανήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εγγράφως τις οικονομικές προσφορές τους με email, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 04/12/2023 και ώρα 15:00, υπόψη κ. Κωνσταντίνου Τσέντζου, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ: 2103350729.

Υπεύθυνος για την παροχή διευκρινίσεων/πληροφοριών: κ. Τσίρμπας Ευάγγελος, τηλ: 210 5597631, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Λήψη Αρχείων

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΚΑΙ ΤΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (Μ.Δ.Β.) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (Ψ.Β.Δ.Β.)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (Μ.Δ.Β.) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (Ψ.Β.Δ.Β.)

Δείτε την σχετική Υπουργική Απόφαση (α.π.:131908/ΓΔ4 16/11/2023):


Parohi_Diefkriniseon_Mitroo_Did_Vivlion.pdf

Π829/14.11.2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΤΥΕ-`ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ`

Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποθηκών ΙΤΥΕ-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €1.100.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24,00% (ΦΠΑ: €264.000,00 προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.: €1.364.000,00)

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024  Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Πέμπτη 11/01/2024 Ώρα: 12:00

Αρμόδιος για πληροφορίες: Δημήτρης Σοφοτάσιος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300, fax.: 2610960490,  Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Λήψη Αρχείων

Π815/10.11.2023 – Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την αναβάθμιση των κεντρικών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την αναβάθμιση των κεντρικών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου» με σκοπό την «Επέκταση και υποστήριξη υποδομών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)» στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Εξέλιξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (2023-2025)» (MIS/ΟΠΣ 5201458).

 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α) και ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επέκταση και Εξέλιξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (2023-2025)» 

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 258187

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π815/10.11.2023

Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την αναβάθμιση των κεντρικών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 334.763,38 € πλέον ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 415.106,59)

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την: 11.12.2023 και ώρα 13:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:  Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Π812/09.11.2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-25

Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2024-25

Προϋπολογισμός δαπάνης: €880.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% €211.200,00 ήτοι συνολική δαπάνη €1.091.200,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Διευκρινίζεται ότι στον συνολικό προϋπολογισμό των €880.000,00 πλέον Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται:

  • Ποσό €802.000,00 πλέον Φ.Π.Α. για τη διανομή των βιβλίων
  • Ποσό €78.000,00 πλέον Φ.Π.Α. για επιπρόσθετη παροχή των ίδιων υπηρεσιών που ενδεχομένως να απαιτηθούν κατά την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν σε πλήρη έκταση εκ των προτέρων

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ:  Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Παρασκευή 22/12/2023 και ώρα 12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Λήψη Αρχείων

Π794/02.11.2023 – Ανακοίνωση Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των κτιρίων του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Π794/02.11.2023 με τίτλο Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των κτιρίων του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των κτιρίων του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», όπως καταγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της διακήρυξης.                             

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 250142

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π794/02.11.2023

Τίτλος Διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των κτιρίων του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Διάρκεια Σύμβασης: ορίζεται σε ένα (1) έτος με δικαίωμα ενεργοποίησης προαίρεσης για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες.

Προϋπολογισμός Δαπάνης:  

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) ανέρχεται στο ποσό των 145.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ύψους 34.800,00€, ήτοι συνολικά στο ποσό των 179.800,00€.

Η εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης, που συνίσταται σε παράταση της διάρκειας της σύμβασης για 12 επιπλέον μήνες, ανέρχεται στο ποσό των 72.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ύψους 17.400,00€, ήτοι συνολικά στο ποσό των 89.900,00€.

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την:           20/11/2023 και ώρα 13:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:             Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ

Αρμόδιος για πληροφορίες:       Ελένη Γουρδούπη email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ 2610960300


Σχετικά συννημένα:


P794_katharismos.zip

Π792/02.11.2023 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με τίτλο Προμήθεια Ευρωπαλετών για τις Ανάγκες Συσκευασίας των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2024-25

Τίτλος Σύμβασης : “Προμήθεια Ευρωπαλετών για τις Ανάγκες Συσκευασίας των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2024-25

Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης: Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης είναι εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ (136.000,00€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (ποσό ΦΠΑ 32.640,00 €, εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία συμπ/νου του ΦΠΑ 168.640,00 €).

 

H προμήθεια των 8.500 παλετών κατανέμεται σε τέσσερα (4) Τμήματα:

  • Ποσότητα κάθε Τμήματος: 2.125 παλέτες
  • Προϋπολογισμός κάθε Τμήματος 34.000,00  πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% (ποσό 42.160,00 συμπ/νου Φ.Π.Α.)

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, Τετάρτη 22/11/2023 και ώρα 12:00

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών, Τρίτη 28/11/2023 και ώρα 12:00

 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Στεφανία Μαχαίρα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300,  Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Λήψη Αρχείων

Π781/30-10-2023_Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση ενός (1) ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των αποθηκών του ΙΤΥΕ `ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ`

Τίτλος Σύμβασης: Μίσθωση ενός (1) ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των αποθηκών Ι.Τ.Υ.Ε. – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Μίσθωμα: Τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο (4,90€/ανά τ.μ.) κατ’ ανώτατο όριο / μήνα

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: 21/11/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: 21/11/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Το στέλεχος της Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +3026109603000, fax.: +302610960490, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 Λήψη Αρχείων

Π721/03.10.2023_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (με αγορά) ΧΑΡΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Τίτλος Σύμβασης: Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Φύλλα για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων.

Προϋπολογισμός δαπάνης: €345.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% €82.800,00 ήτοι συνολική δαπάνη €427.800,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023 Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023, ώρα 12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Λήψη Αρχείων

Π712/02.10.2023 – Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την αναβάθμιση των κεντρικών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου / Επέκταση και υποστήριξη υποδομών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την αναβάθμιση των κεντρικών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου» με σκοπό την «Επέκταση και υποστήριξη υποδομών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)» στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Εξέλιξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (2023-2025)» (MIS/ΟΠΣ 5201458).

 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από από εθνικούς πόρους μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α) και ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επέκταση και Εξέλιξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (2023-2025)» 

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 237263

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π712/02.10.2023

Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την αναβάθμιση των κεντρικών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου / Επέκταση και υποστήριξη υποδομών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 275.750,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 341.930,00)

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την: 01.11.2023 και ώρα 13:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:  Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

 

27.10.2023 Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr αναρτήθηκε Ενημερωτικό Σημείωμα - Διευκρινιστική Οδηγία.


Σχετικά συννημένα:


p712_eggrafa_diagwnismou.zip4085_2023_10_27_diefkriniseis.pdf

Ανακοίνωση προς τους υποψηφίους αναδόχους και κάθε ενδιαφερόμενο της υπ΄αρ. Π686/18.09.2023 διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr αναρτήθηκε Ενημερωτικό Σημείωμα - Διευκρινιστική Οδηγία.

 

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 231258


Σχετικά συννημένα:


3777_28_09_2023_Diefkriniseis.pdf

Π686/18.09.2023 – Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Π686/18.09.2023 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ όπως καταγράφονται και περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της διακήρυξης.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 

32420000-3             Εξοπλισμός δικτύου

48620000-0             Λειτουργικά συστήματα

48612000-1             Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων

48300000-1             Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας

48700000-5             Βοηθητικά προγράμματα πακέτων λογισμικού

 

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 231258

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π686/18.09.2023

Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού

Διάρκεια Σύμβασης: ορίζεται έως την αποπληρωμή του Αναδόχου.

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 

ΤΜΗΜΑ 1:       «Εξοπλισμός δικτύου»,

εκτιμώμενης αξίας         46.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

(προϋπολ. με ΦΠΑ:       57.040,00 €  ΦΠΑ :  11.040,00 €).

ΤΜΗΜΑ 2:       «Λογισμικό - Άδειες Χρήσης Λογισμικού»,

εκτιμώμενης αξίας         90.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

(προϋπολ. με ΦΠΑ:       111.600,00 €  ΦΠΑ :  21.600,00 €)

Η εκτιμώμενη συνολική καθαρή αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 136.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 32.640,00 €, ήτοι η συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 168.640,00 €.

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την Τρίτη, 03/10/2023 και ώρα 13:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:             Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Αρμόδιος για πληροφορίες:         Διονύσιος Καραϊσκάκης email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ 2610 960 379

Σχετικά συννημένα:


P686_2023-09-18_RFQ.zip

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ [Μ.Δ.Β.] & ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ [Ψ.Β.Δ.Β.]

Περισσότερες πληροφορίες για την περαιτέρω, κατά ένα μήνα, παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής (28-08-2023) στο

σχετικό συννημένο:

93956_GD4_28_08_23.pdf

Διευκρινίσεις επί υποβληθέντος αιτήματος παροχής διευκρινίσεων σχετικά με τη Διακήρυξη (Π485/22.06.2023, Αρ. διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 196500,1)

Διευκρινίσεις επί υποβληθέντος αιτήματος παροχής διευκρινίσεων σχετικά με τη Διακήρυξη για την «Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων» (Π485/22.06.2023, Αρ. διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 196500,1)

βλ.  https://www.cti.gr/el/news-el/tenders-el/5081-

Τίτλος Σύμβασης : “ Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων ”.

Αρμόδιος για πληροφορίες: Στεφανία Μαχαίρα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300,  Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Λήψη Αρχείων

Διευκρινίσεις επί υποβληθέντος αιτήματος παροχής διευκρινίσεων για την (Π485/22.06.2023, Αρ. διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 196500)

Διευκρινίσεις επί υποβληθέντος αιτήματος παροχής διευκρινίσεων σχετικά με τη Διακήρυξη για την «Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων» (Π485/22.06.2023, Αρ. διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 196500), 

βλ.  https://www.cti.gr/el/news-el/tenders-el/5081-

Τίτλος Σύμβασης : “ Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων ”.

Αρμόδιος για πληροφορίες: Στεφανία Μαχαίρα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300,  Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Λήψη Αρχείων

Ενημερωτικό Σημείωμα - Διευκρινιστική οδηγία για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Π485/22.06.2023

Ενημερωτικό Σημείωμα - Διευκρινιστική οδηγία για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων ” (Π485/22.06.2023, Αρ. διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 196500,1 ως ισχύει).

βλ. 

 https://www.cti.gr/el/news-el/tenders-el/5081-

Τίτλος Σύμβασης : “ Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων

 

ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023  και ώρα 12:00

ΝΕΑ ημερομηνία Αποσφράγισης των προσφορών, Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023 και ώρα 12:00

Αρμόδιος για πληροφορίες: Στεφανία Μαχαίρα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300,  Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Λήψη Αρχείων

Ανακοίνωση προς τους υποψηφίους αναδόχους και κάθε ενδιαφερόμενο της υπ`αρ. Π432/06.06.2023 διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την αναβάθμιση των κεντρικών δικτυακών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr αναρτήθηκε Ενημερωτικό Σημείωμα - Διευκρινιστική Οδηγία.

Σχετικά συννημένα:


2789_2023_06_28_Diefkriniseis.pdf

Π496/26.06.2023 – Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Βραβείων-Δώρων για τις ανάγκες των Δράσεων eTwinning

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Π496/26.06.2023 με τίτλο «Προμήθεια Βραβείων-Δώρων για τις ανάγκες των Δράσεων eTwinning».

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Προμήθεια Βραβείων-Δώρων για τις ανάγκες των δράσεων e-Twinning: α) eΤwinning «STEM 4.0», β) «eTwinning Innovative Awarded School Action for 2022 and 2023» και γ) «Organization of 12 online moodle courses» στο πλαίσιο του  έργου «Ελληνικός  Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης της Δράσης eTwinning 2022-2023 (HELLENIC ETWINNING 2022-2023 - ETWIN-22-NSO GREECE)», όπως καταγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της διακήρυξης.    

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  18530000-3 Δώρα και βραβεία

 

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 196545

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π496/26.06.2023

Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια Βραβείων-Δώρων για τις ανάγκες των Δράσεων eTwinning

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την αποπληρωμή του Αναδόχου, η οποία δεν μπορεί να  υπερβεί την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Προϋπολογισμός Δαπάνης:  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 173.485,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%  41.636,40 €  σύνολο:  215.121,40 €.

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την Τρίτη 11/07/2023 και ώρα 13:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:             Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Αρμόδιος για πληροφορίες:         Καπράλου Χρυσούλα email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ 2610 960 300Λήψη Αρχείων