Π329/16.04.2024 – Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Σχεδίαση και ανάπτυξη πλατφόρμας για την παροχή συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Σχεδίαση και ανάπτυξη πλατφόρμας για την παροχή συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «SUB.2:  Σχολική επαγγελματική καθοδήγηση με τη χρήση μηχανικής μάθησης (School Vocational Guidance Using Machine Learning)» (Κωδικός Έργου: 2022ΤΑ04700012, Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5180856).

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με Κωδικό Έργου 2022ΤΑ04700012. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – Ταμείο Ανάκαμψης: ΣΑΤΑ ΤΑ047.

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 348781

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π329/16.04.2024

Τίτλος Διαγωνισμού: Σχεδίαση και ανάπτυξη πλατφόρμας για την παροχή συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 1.318.548,39€ πλέον ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 1.635.000,00€)

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την: 21.05.2024 και ώρα 13:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:  Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.Λήψη Αρχείων

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Π263/01.04.2024, ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΗΔΗΣ: 347205)

Διευκρινίσεις επί υποβληθέντος αιτήματος παροχής διευκρινίσεων σχετικά με τη Διακήρυξη για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων LED στην Αποθήκη Βιβλίων του ΙΤΥΕ-‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’» (Π263/01.04.2024, Αρ. διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 347205)

βλ. https://www.cti.gr/el/news-el/tenders-el/5324-

Τίτλος Σύμβασης : “ Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων LED   στην Αποθήκη Βιβλίων του ΙΤΥΕ-‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’ ”.

Αρμόδιος για πληροφορίες: Άγγελος Τσίρμπας, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105597631, Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Λήψη Αρχείων

Π263/01.04.2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΤΥΕ-`ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ`

Τίτλος Σύμβασης: Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων LED στην Αποθήκη Βιβλίων του ΙΤΥΕ- ‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης είναι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (ποσό ΦΠΑ 12.000,00 €, εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία συμπ/νου του ΦΠΑ 62.000,00 €).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Δευτέρα 22/04/2024 και ώρα 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Παρασκευή 26/04/2024 και ώρα 12:00

Αρμόδιος για πληροφορίεςΆγγελος Τσίρμπας, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105597631, Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Λήψη Αρχείων

Π244/28.03.2024 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΤΥΕ `ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ`

Τίτλος Σύμβασης: Μίσθωση ενός (1) ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των αποθηκών Ι.Τ.Υ.Ε. – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Μίσθωμα: Τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο (4,20€/ανά τ.μ.) κατ’ ανώτατο όριο / μήνα

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: 25/04/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: 25/04/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Το στέλεχος της Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +3026109603000, fax.: +302610960490, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Λήψη Αρχείων

Π179/11.03.2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΤΥΕ-`ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ`

Τίτλος Σύμβασης: Προμήθεια και Θέση σε Λειτουργία Φορητών Τερματικών Δεδομένων στην Αποθήκη Βιβλίων του ΙΤΥΕ- ‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης είναι πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (55.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (ποσό ΦΠΑ 13.200,00 €, εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία συμπ/νου του ΦΠΑ 68.200,00 €).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Παρασκευή 05/04/2024 και ώρα 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Πέμπτη 11/04/2024 και ώρα 12:00

Αρμόδιος για πληροφορίες: Άγγελος Τσίρμπας, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105597630, Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

* Ενημερωτικό Σημείωμα – Διευκρινιστική οδηγία Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την Διακήρυξη για την «Προμήθεια και Θέση σε Λειτουργία Φορητών Τερματικών Δεδομένων στην Αποθήκη Βιβλίων του ΙΤΥΕ- ‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’» (Π179/11.03.2024, Αρ. διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 345919,1)Λήψη Αρχείων

Π111/15.02.2024 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Τίτλος Σύμβασης: Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Παραρτήματος του ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" στην Αθήνα.

Μίσθωμα: Έντεκα ευρώ και πενήντα λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο (11,50€/ανά τ.μ.) κατ’ ανώτατο όριο / μήνα

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: 29/03/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: 29/03/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Το στέλεχος της Αναθέτουσας Αρχής κ. Φραγκίσκος Φώσκολος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +302103350709, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Λήψη Αρχείων

Π27/17.01.2024 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2024-25 ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Παραγωγή Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2024-25 για Μαθητές με Αμβλυωπία και Ειδικές Κατηγορίες Σχολείων

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε €170.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Γίνεται μνεία ότι ο ισχύων συντελεστής Φ.Π.Α. κατά την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης είναι 6% και με βάση αυτόν τον συντελεστή έχουν γίνει όλοι οι σχετικοί υπολογισμοί. Έτσι, το ποσό Φ.Π.Α. είναι €10.200,00 και ο συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. €180.200,00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Παρασκευή 09/02/2024 Ώρα: 12:00   

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Πέμπτη 15/02/2024 Ώρα: 12:00

Αρμόδιος για πληροφορίεςΔημήτρης Σοφοτάσιος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300, fax.: 2610960490, Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Λήψη Αρχείων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ/ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΙΩΝ/ΚΑΚΕΚΤΥΠΩΝ/ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ [103/17-01-2024]

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, με την υπ’ αριθμ. Π23/16-01-2024 απόφαση Προέδρου του ΙΤΥΕ, προτίθεται να πωλήσει/διαθέσει σε ανάδοχο υλικό προς ανακύκλωση που περιλαμβάνει παλιά, κακέκτυπα και καταργημένα βιβλία, τα οποία βρίσκονται στην αποθήκη βιβλίων του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο, συνολικού εκτιμώμενου βάρους 105,40 τόνων.

Για την υλοποίηση του έργου ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα, θα υπογράψει σύμβαση με το ΙΤΥΕ, διάρκειας ενός (1) μήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα της πρόσκλησης.

 

Ελάχιστη προσφερόμενη τιμή τόνου: Είναι αποδεκτές οικονομικές προσφορές που δίνουν ελάχιστη τιμή:

  • ογδόντα ευρώ (80,00€) ανά τόνο για τα παλιά, κακέκτυπα και καταργημένα βιβλία,  και
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εγγράφως τις οικονομικές προσφορές τους με email, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 23/01/2024 και ώρα 15:00, υπόψη κ. Κωνσταντίνου Τσέντζου, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ: 2103350729.

Υπεύθυνος για την παροχή διευκρινίσεων/πληροφοριών: κ. Τσίρμπας Ευάγγελος, τηλ: 210 5597631, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Λήψη Αρχείων

Π977/18-12-2023 Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Παραρτήματος του ΙΤΥΕ `ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ` στην Αθήνα

Τίτλος Σύμβασης: Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Παραρτήματος του ΙΤΥΕ ‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’ στην Αθήνα.

Μίσθωμα: Έντεκα ευρώ και πενήντα λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο (11,50€/ανά τ.μ.) κατ’ ανώτατο όριο / μήνα

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: 10/01/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: 10/01/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Το στέλεχος της Αναθέτουσας Αρχής κ. Φραγκίσκος Φώσκολος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +302103350709, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Λήψη Αρχείων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ/ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΙΩΝ/ΚΑΚΕΚΤΥΠΩΝ/ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΤΥΕ–ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ [4798/06-12-2023]

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, με την υπ’ αριθμ. 67η/2023-05-12-2023 συνεδρίαση του ΔΣ, θέμα 9.5. «Απομάκρυνση αχρείαστου αποθέματος βιβλίων μέσω πώλησης και συγκεκριμένα με διαδικασία πλειοδοτικού διαγωνισμού», προτίθεται να πωλήσει/διαθέσει σε ανάδοχο υλικό προς ανακύκλωση που περιλαμβάνει παλιά, κακέκτυπα και καταργημένα βιβλία και βιβλία διαφημιστικού χαρακτήρα προηγούμενων ετών, τα οποία βρίσκονται στην αποθήκη βιβλίων του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο, συνολικού εκτιμώμενου βάρους 27 τόνων.

Για την υλοποίηση του έργου ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα, θα υπογράψει σύμβαση με το ΙΤΥΕ, διάρκειας ενός (1) μήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα της πρόσκλησης.

 

Ελάχιστη προσφερόμενη τιμή τόνου: Είναι αποδεκτές οικονομικές προσφορές που δίνουν ελάχιστη τιμή:

  • ογδόντα ευρώ (80,00€) ανά τόνο για τα παλιά, κακέκτυπα και καταργημένα βιβλία, και
  • σαράντα ευρώ (40,00€) ανά τόνο για τα βιβλία διαφημιστικού χαρακτήρα προηγούμενων ετών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εγγράφως τις οικονομικές προσφορές τους με e-mail, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 13/12/2023 και ώρα 15:00, υπόψη κ. Κωνσταντίνου Τσέντζου, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ: 2103350729.

Υπεύθυνος για την παροχή διευκρινίσεων/πληροφοριών: κ. Τσίρμπας Ευάγγελος, τηλ: 2105597631, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Λήψη Αρχείων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ/ΙΕΠ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 46978/ΓΔ4/25-4-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (Μ.Δ.Β.) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (Ψ.Β.Δ.Β.) )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ/ΙΕΠ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 46978/ΓΔ4/25-4-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (Μ.Δ.Β.) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (Ψ.Β.Δ.Β.)

 

Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία:

AP_IEP_73_23-11-2023.pdf

AP_IEP_73_23-11-2023_Parartima.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ/ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΙΩΝ, ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΙΤΥΕ `ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ` ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ [4620/24-11-2023]

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, με την υπ’ αριθμ. 66η/2023-07-11-2023 συνεδρίαση του ΔΣ, θέμα 9.3. «Εισήγηση για αποχαρακτηρισμό και ανακύκλωση παλιών, μη λειτουργικών μεταλλικών εξαρτημάτων και μηχανημάτων από τις Αποθήκες Βιβλίων και Χάρτου του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο», προτίθεται να πωλήσει / διαθέσει σε ανάδοχο υλικό προς ανακύκλωση που περιλαμβάνει παλιά, μη λειτουργικά μεταλλικά εξαρτήματα και μηχανήματα, τα οποία βρίσκονται στις αποθήκες βιβλίων και χάρτου του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο, συνολικού εκτιμώμενου βάρους 5.057 κιλών.

Για την υλοποίηση του έργου ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα, θα υπογράψει σύμβαση με το ΙΤΥΕ, διάρκειας ενός (1) μήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα της πρόσκλησης.

 

Ελάχιστη προσφερόμενη τιμή τόνου: Είναι αποδεκτές οικονομικές προσφορές που δίνουν ελάχιστη τιμή έντεκα λεπτά του ευρώ (0,11€) ανά κιλό για τα παλιά, μη λειτουργικά μεταλλικά εξαρτήματα και μηχανήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εγγράφως τις οικονομικές προσφορές τους με email, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 04/12/2023 και ώρα 15:00, υπόψη κ. Κωνσταντίνου Τσέντζου, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ: 2103350729.

Υπεύθυνος για την παροχή διευκρινίσεων/πληροφοριών: κ. Τσίρμπας Ευάγγελος, τηλ: 210 5597631, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Λήψη Αρχείων

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΚΑΙ ΤΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (Μ.Δ.Β.) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (Ψ.Β.Δ.Β.)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (Μ.Δ.Β.) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (Ψ.Β.Δ.Β.)

Δείτε την σχετική Υπουργική Απόφαση (α.π.:131908/ΓΔ4 16/11/2023):


Parohi_Diefkriniseon_Mitroo_Did_Vivlion.pdf

Π829/14.11.2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΤΥΕ-`ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ`

Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποθηκών ΙΤΥΕ-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €1.100.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24,00% (ΦΠΑ: €264.000,00 προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.: €1.364.000,00)

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024  Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Πέμπτη 11/01/2024 Ώρα: 12:00

Αρμόδιος για πληροφορίες: Δημήτρης Σοφοτάσιος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300, fax.: 2610960490,  Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Λήψη Αρχείων

Π815/10.11.2023 – Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την αναβάθμιση των κεντρικών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την αναβάθμιση των κεντρικών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου» με σκοπό την «Επέκταση και υποστήριξη υποδομών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)» στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Εξέλιξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (2023-2025)» (MIS/ΟΠΣ 5201458).

 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α) και ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επέκταση και Εξέλιξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (2023-2025)» 

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 258187

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π815/10.11.2023

Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την αναβάθμιση των κεντρικών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 334.763,38 € πλέον ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 415.106,59)

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την: 11.12.2023 και ώρα 13:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:  Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

 

05.12.2023 Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr αναρτήθηκε Ενημερωτικό Σημείωμα - Διευκρινιστική Οδηγία.


Σχετικά συννημένα:


4781_diefkriniseis.pdf

Π812/09.11.2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-25

Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2024-25

Προϋπολογισμός δαπάνης: €880.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% €211.200,00 ήτοι συνολική δαπάνη €1.091.200,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Διευκρινίζεται ότι στον συνολικό προϋπολογισμό των €880.000,00 πλέον Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται:

  • Ποσό €802.000,00 πλέον Φ.Π.Α. για τη διανομή των βιβλίων
  • Ποσό €78.000,00 πλέον Φ.Π.Α. για επιπρόσθετη παροχή των ίδιων υπηρεσιών που ενδεχομένως να απαιτηθούν κατά την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν σε πλήρη έκταση εκ των προτέρων

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ:  Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Παρασκευή 22/12/2023 και ώρα 12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Λήψη Αρχείων

Π794/02.11.2023 – Ανακοίνωση Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των κτιρίων του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Π794/02.11.2023 με τίτλο Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των κτιρίων του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των κτιρίων του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», όπως καταγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της διακήρυξης.                             

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 250142

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π794/02.11.2023

Τίτλος Διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των κτιρίων του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Διάρκεια Σύμβασης: ορίζεται σε ένα (1) έτος με δικαίωμα ενεργοποίησης προαίρεσης για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες.

Προϋπολογισμός Δαπάνης:  

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) ανέρχεται στο ποσό των 145.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ύψους 34.800,00€, ήτοι συνολικά στο ποσό των 179.800,00€.

Η εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης, που συνίσταται σε παράταση της διάρκειας της σύμβασης για 12 επιπλέον μήνες, ανέρχεται στο ποσό των 72.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ύψους 17.400,00€, ήτοι συνολικά στο ποσό των 89.900,00€.

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την:           20/11/2023 και ώρα 13:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:             Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ

Αρμόδιος για πληροφορίες:       Ελένη Γουρδούπη email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ 2610960300


Σχετικά συννημένα:


P794_katharismos.zip

Π792/02.11.2023 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με τίτλο Προμήθεια Ευρωπαλετών για τις Ανάγκες Συσκευασίας των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2024-25

Τίτλος Σύμβασης : “Προμήθεια Ευρωπαλετών για τις Ανάγκες Συσκευασίας των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2024-25

Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης: Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης είναι εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ (136.000,00€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (ποσό ΦΠΑ 32.640,00 €, εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία συμπ/νου του ΦΠΑ 168.640,00 €).

 

H προμήθεια των 8.500 παλετών κατανέμεται σε τέσσερα (4) Τμήματα:

  • Ποσότητα κάθε Τμήματος: 2.125 παλέτες
  • Προϋπολογισμός κάθε Τμήματος 34.000,00  πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% (ποσό 42.160,00 συμπ/νου Φ.Π.Α.)

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, Τετάρτη 22/11/2023 και ώρα 12:00

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών, Τρίτη 28/11/2023 και ώρα 12:00

 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Στεφανία Μαχαίρα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300,  Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Λήψη Αρχείων

Π781/30-10-2023_Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση ενός (1) ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των αποθηκών του ΙΤΥΕ `ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ`

Τίτλος Σύμβασης: Μίσθωση ενός (1) ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των αποθηκών Ι.Τ.Υ.Ε. – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Μίσθωμα: Τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο (4,90€/ανά τ.μ.) κατ’ ανώτατο όριο / μήνα

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: 21/11/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: 21/11/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Το στέλεχος της Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +3026109603000, fax.: +302610960490, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 Λήψη Αρχείων