ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

 

Εχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1212

στην ιστοσελίδα των προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/