ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 1339)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ

 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου

eCOMPASS: eCO-friendly urban Multi-modal route PlAnning Services for Mobile uSers

(Grant agreement no: 288094) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7-ICT-2011-7).

                                   το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»                                  

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση  μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

1.     Ανάπτυξη, συγκριτική αξιολόγηση και πειραματικός έλεγχος καινοτόμων υπηρεσιών για εύρεση βέλτιστων χρονο-εξαρτώμενων διαδρομών σε οδικά δίκτυα, και ολοκλήρωσής τους με τα υπόλοιπα τμήματα της αρχιτεκτονικής eCOMPASS, στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ2.

2.     Τεχνική υποστήριξη ιστοτόπου και wiki του έργου, στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ8.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP1339.pdf