ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 1340)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου

 

MOVESMART: Renewable Mobility Services in Smart Cities

(Grant agreement no: 609026) που χρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7-SMARTCITIES-2013).

                                   το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»                                  

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση  μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

Σχεδιασμός τεχνικών προδιαγραφών και αρχιτεκτονικής υπηρεσιών MOVESMART και αλληλεπίδρασή της με τη γνωσιακή βάση δεδομένων συγκοινωνιακής κίνησης, η οποία θα προσαρμόζεται στις πραγματικές συνθήκες κίνησης, με στόχο τη γρήγορη εύρεση βέλτιστων προσωποποιημένων διαδρομών, στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ2.

Ανάπτυξη τεχνικών δημιουργίας / συντήρησης ιστορικών δεδομένων κίνησης για τη γνωσιακή βάση δεδομένων κίνησης. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και πειραματική αξιολόγηση θεμελιωδών αλγοριθμικών μεθόδων αναζήτησης συντομότερων διαδρομών σε χρονοεξαρτώμενα αστικά δίκτυα. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και πειραματική αξιολόγηση αλγοριθμικών τεχνικών πληθοπορισμού (crowd-sourcing) για παρακολούθηση και καταγραφή δεδομένων κίνησης πραγματικού χρόνου σε συγκοινωνιακά δίκτυα και αξιολόγησης των συνιστώμενων διαδρομών, στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ3.

Σχεδίαση, ανάπτυξη και πειραματική αξιολόγηση αλγοριθμικών προσεγγίσεων ζητημάτων ανανεούμενης κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακά και περιβαλλοντικά αποδοτικών λύσεων, στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ4.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP1340.pdf