ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 1373)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ  ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ     

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«Georeferencing Resources for Environment oriented and Telecommunication-based Applications - GRETA», (κωδ. Ι1.32.12),

το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013».  (Έναρξη: 1/1/2012- Λήξη: 31/3/2014).

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

Τεχνικός έλεγχος της υλοποίησης εφαρμογών πάνω από κινητές συσκευές τις οποίες υλοποιεί το ΙΤΥΕ στα πλαίσια του ΠΕ5 του έργου 

Υλοποίηση δράσεων προβολής αποτελεσμάτων της συμμετοχής του ΙΤΥΕ στο έργο (στα πλαίσια του ΠΕ2 του έργου).

(έως 1 σύμβαση)

Σχεδιασμός και υλοποίηση modules των www και mobile εφαρμογών που αναπτύσσει το ΙΤΥΕ στα πλαίσια του ΠΕ5 του έργου (έως 1 σύμβαση)

Υλοποίηση www και mobile εφαρμογών (στα πλαίσια του ΠΕ5 του έργου) (έως 1 σύμβαση)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP1373.pdf