ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

Εχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1311

στην ιστοσελίδα των προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/