ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 1722)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ  ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ MHXANIKO Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

« E-coop : Digital cooperatives »

(κωδ. 1038R4 - INTERREG IVC 2007-2013), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - INTERREG IVC 2007-2013.

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

  1. Υλοποίηση ενεργειών Ψηφιακής Προώθησης των αποτελεσμάτων του έργου (ΠΕ2 του έργου)
  2. Σχεδιασμός παραμετροποίησης καλών πρακτικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του Ψηφιακού Αποκλεισμού (ΠΕ3 του έργου)
  3. Τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση του πιλοτικού έργου στα πλαίσια του Πακέτου Εργασίας 4 του έργου. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων. (ΠΕ4 του έργου)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP1722.pdf