ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

Έχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1327

στην ιστοσελίδα των προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/