ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 6)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB DEVELOPERS) ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

«Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και

Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων»

 

που έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441,

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

  1. Σχεδίαση και ανάπτυξη τμημάτων λογισμικού (software engineering) για την υπολογιστική υποδομή που αναπτύσσεται στο πλαίσιο των Δράσεων 1, 3, 4 και 9 της Πράξης (ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα, υποσυστήματα αποθήκευσης, οργάνωσης, διαχείρισης, διάθεσης/διανομής  και αξιοποίησης του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, web site έργου κλπ) (έως 3 συμβάσεις)

 

  1. Συμμετοχή στην ανάλυση απαιτήσεων, στη σύνταξη προδιαγραφών, στη σχεδίαση και στην πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση των υποσυστημάτων και των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των Δράσεων 1, 2, 3 και 4 της Πράξης καθώς και σε ενέργειες ενημέρωσης και υποστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας για τις υπηρεσίες αυτές στο πλαίσιο της Δράσης 9 της Πράξης (έως 4 συμβάσεις)

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP6.pdf