ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

Έχουν αναρτηθεί πρακτικά αξιολόγησης των Προσκλήσεων Π1357, Π1722, Π1723 & Π1724 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/