ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

Έχουν αναρτηθεί πρακτικά αξιολόγησης των Προσκλήσεων Π1290 & Π1291 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/