ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π544_07-07-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “Digital Education Readiness and Collaborative Virtual Environment for Math, Informatics and Physics” («ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ») ΩΣ ΕΞΗΣ:

 

 

  • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

Digital Education Readiness and Collaborative Virtual Environment for Math, Informatics and Physics” («ΕτοιμΟΤΗΤΑ ΨηφιαΚΗΣ ΕκπαΙδευσηΣ και ΣυνεργατΙΚΟ ΕικονΙΚΟ ΠεριΒΑλλον για ΜαθηματΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και ΦυσΙΚΗ»)

 

 

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ERASMUS/KA2 – COOPERATION PARTNERSHIPS IN SCHOOL EDUCATION  - ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - 2021-1-CZ01-KA220-SCH-000031553)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20230707_p544.pdf