ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π90_07/02/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

  • ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΑΙΘΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΟΥ) ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  ETWINNING (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)
  • ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΑΙΘΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΟΥ) ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  ETWINNING (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης eTwinning 2024-2026»

(ETWIN-24- NSO GREECE)

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EuP 2021-2027/ERASMUS+ KA2 - COOPERATION AMONG ORGANISATIONS AND INSTITUTIONS/ETWINNING-NSO - Agreement Number: (2023) 7886125/20.11.2023)

 

Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α:

όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της υπ’ αριθ. πρωτ.: 439/Η1/03.1.2024 (ΑΔΑ: 6ΥΡΥ46ΝΚΠΔ-ΧΝ6) Υπουργικής Απόφασης, για τον ορισμό των Μελών Ομάδας του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης της ευρωπαϊκής δράσης «eTwinning» για την περίοδο από 01.01.2024 έως 28.02.2026

και καλεί αποκλειστικά:

τα κάτωθι μέλη της Ομάδας ΥΠΑΙΘΑ του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης της δράσης eTwinning:

 

1. Βασιλική Μακρή, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

2. Παναγιώτα Καρκαλέτση, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, αν. Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

3. Θεοφανώ Τσακανίκα, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

4. Εμμανουήλ Σαρλάμης, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

5. Μαργαρίτα Καντιώτη, εκπαιδευτικός ΠΕ05, αποσπασμένη στην Κ.Υ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

6. Γεώργιος Δεστές, Διευθυντής στη Γενική Γραμματεία Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

7. Επαμεινώνδας Αγγέλου, ΠΕ Πληροφορικής, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

8. Ναταλία Τζίτζη, εκπαιδευτικός ΠΕ06, Διευθύντρια 13ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης

9. Σοφία Κουζούλη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06) Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και ομάδας σχολείων Αχαΐας

10. Ανδρέας Γαλανός, εκπαιδευτικός ΠΕ02, Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

11. Κώστας Ηλιάδης, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

12. Βαρβάρα Ζαντραβέλη, εκπαιδευτικός ΠΕ06, Διευθύντρια 4ου Γυμνασίου Πρέβεζας

να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για ανάληψη έργου ή τμημάτων αυτού, όπως αυτό εξειδικεύεται στους πίνακες των παραγράφων Κ1.1 και Κ2.1 «Σύντομη Περιγραφή Αντικειμένου» της παρούσας, για τα γνωστικά αντικείμενα / θεματικές περιοχές ευθύνης τους

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20240207_p90.pdf