Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δ165/14-02-2011)

Ο Τομέας Δικτυακών Τεχνολογιών του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενου από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων) προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστήμονα έμπειρου Διδάκτορα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή ισοδύναμων ειδικοτήτων στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής, για απασχόληση στα έργα EGI-InSPIRE (GRANT AGREEMENT  261323) και ΕΜΙ (GRANT AGREEMENT 261611), τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο του FP7 / ICT Programme και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Όποιος επιλεχθεί θα απασχοληθεί με σύμβαση μισθώσεως έργου χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών  και σε κάθε περίπτωση με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την λήξη του έργου. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί από το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί, την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία των υποψηφίων.

Η προκυρησόμενη θέση αφορά:

  •      για το έργο EGI-InSPIRE την διαχείριση και παρακολούθηση λειτουργίας του κόμβου HG-04-CTI-CEID.
  •      για το έργο ΕΜΙ την ανάπτυξη νέων αλγορίθμων χρονοδρομολόγησης για το σύστημα διαχείρισης φόρτου εργασιών.

Περισσότερες πληροφορίες

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος