ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων) προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω αναφερόμενων θέσεων απασχόλησης - με σύμβαση μισθώσεως έργου - στον Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών, στα πλαίσια των έργων «Τεχνικός Σύμβουλος» και «Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο» που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Etwinning» που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, καθώς και αναμενόμενων έργων μετά από έγκριση των προτάσεων «Ψηφιακός Μαθητής» και «Υπηρεσία Τηλεδιάσκεψης και Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (συγχρηματοδότηση από την ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση στα πλαίσια του ΕΣΠΑ).

Περισσότερες πληροφορίες