Δ 114/02-12-2010 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΕΑΙΤΥ

Ο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενου από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων), καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης/Έργου:

  • «Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ, στο πλαίσιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών & παρεμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» του Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (κωδ. Πράξης ΟΠΣ 301172 – χρονική διάρκεια 1/10/2010-30/6/2011)για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων. Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν με σύμβαση μισθώσεως έργου χρονικής διάρκειας μέχρι τη λήξη του έργου στις 30/06/2011.
Περισσότερες πληροφορίες