ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δ 124/7-12-2010)

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων), καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου του Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών: eTWINNING NATIONAL SUPPORT SERVICE 1/1 – 31/12/2011 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Γενική Διεύθυνση για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό ) και το Ελληνικό Δημόσιο, για την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων: ενός (1) έμπειρου μηχανικού ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου & ενός (1) junior μηχανικών ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου.
Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν με σύμβαση μισθώσεως έργου για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και σε κάθε περίπτωση με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την λήξη του έργου. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία των υποψήφιων.

Περισσότερες πληροφορίες