Π354/10.05.2023_ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με τίτλο Προμήθεια Ευρωπαλετών για τις Ανάγκες Συσκευασίας των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2023-24

Τίτλος Σύμβασης : “ Προμήθεια Ευρωπαλετών για τις Ανάγκες Συσκευασίας των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2023-24

Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης: Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης είναι εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (ποσό ΦΠΑ 18.000,00€, εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία συμπ/νου του ΦΠΑ 93.000,00 €).

 

H προμήθεια των 5.000 παλετών κατανέμεται σε δύο (2) Τμήματα:

  • Ποσότητα κάθε Τμήματος: 2.500 παλέτες.
  • Προϋπολογισμός κάθε Τμήματος 37.500,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% (ποσό 46.500,00 συμπ/νου Φ.Π.Α.)

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, Δευτέρα 29/05/2023 και ώρα 12:00

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών, Τρίτη 30/05/2023 και ώρα 12:00

 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Στεφανία Μαχαίρα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300,  Ε-mail: stmachaira@cti.gr

 

 Λήψη Αρχείων