Π355/10.05.2023 – Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Ανίχνευση και καλλιέργεια των ειδικών χαρακτηριστικών του μαθητικού προφίλ»

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Π355/10.05.2023 με τίτλο «Ανίχνευση και καλλιέργεια των ειδικών χαρακτηριστικών του μαθητικού προφίλ».

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάπτυξη του υπόβαθρου ανίχνευσης και καλλιέργειας των χαρακτηριστικών των μαθητών/τριών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την παροχή στοχευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 3 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ», της Πράξης «Σχολική επαγγελματική καθοδήγηση με τη χρήση μηχανικής μάθησης» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως καταγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της διακήρυξης.    

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  73200000-4         Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 191449

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π355/10.05.2023

Τίτλος Διαγωνισμού: Ανίχνευση και καλλιέργεια των ειδικών χαρακτηριστικών του μαθητικού προφίλ

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται το αργότερο έως την 31/05/2025.

Προϋπολογισμός Δαπάνης:  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 213.709,68 €, πλέον ΦΠΑ 24%  51.290,32 €  σύνολο:  265.000,00 €.

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την Δευτέρα 29/05/2023 και ώρα 13:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:             Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Αρμόδιος για πληροφορίες:         Θεόδωρος Κομνηνός email: komninos@cti.gr, τηλ 2610 960 348

Σχετικά συννημένα:


P355_Eggrafa_Diagonismou.zip