Π432/06-06-2023 – Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την αναβάθμιση των κεντρικών δικτυακών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου» στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση και εμπλουτισμός του οικοσυστήματος ψηφιακών υπηρεσιών  του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου / Επέκταση των λειτουργιών του συστήματος myschool και ολοκλήρωση του περιβάλλοντος παροχής προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών στο σύνολο των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» (MIS/ΟΠΣ 5168211).

 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης ΚΩΔ.ΣΑ.:E4451, Κωδικός Εναρίθμου Πράξης: 2022ΣΕ44510002) 

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 193560 για το ΤΜΗΜΑ 1, 195648 για το ΤΜΗΜΑ 2

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π432/06-06-2023

Τίτλος Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Προϋπολογισμός Δαπάνης:

ΤΜΗΜΑ 1  : «Εξοπλισμός Δικτύου Διανομής ΠΣΔ», 281.660,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 349.258,40)

ΤΜΗΜΑ 2  : «Εξοπλισμός Κέντρου Δεδομένων ΠΣΔ», 242.800,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 301.072,00)

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την: 06.07.202 και ώρα 13:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:  Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.


Σχετικά συννημένα:


P432_eggafa_diagonismou.zip