Π496/26.06.2023 – Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Βραβείων-Δώρων για τις ανάγκες των Δράσεων eTwinning

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Π496/26.06.2023 με τίτλο «Προμήθεια Βραβείων-Δώρων για τις ανάγκες των Δράσεων eTwinning».

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Προμήθεια Βραβείων-Δώρων για τις ανάγκες των δράσεων e-Twinning: α) eΤwinning «STEM 4.0», β) «eTwinning Innovative Awarded School Action for 2022 and 2023» και γ) «Organization of 12 online moodle courses» στο πλαίσιο του  έργου «Ελληνικός  Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης της Δράσης eTwinning 2022-2023 (HELLENIC ETWINNING 2022-2023 - ETWIN-22-NSO GREECE)», όπως καταγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της διακήρυξης.    

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  18530000-3 Δώρα και βραβεία

 

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 196545

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π496/26.06.2023

Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια Βραβείων-Δώρων για τις ανάγκες των Δράσεων eTwinning

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την αποπληρωμή του Αναδόχου, η οποία δεν μπορεί να  υπερβεί την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Προϋπολογισμός Δαπάνης:  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 173.485,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%  41.636,40 €  σύνολο:  215.121,40 €.

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την Τρίτη 11/07/2023 και ώρα 13:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:             Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Αρμόδιος για πληροφορίες:         Καπράλου Χρυσούλα email: kapralou@cti.gr, τηλ 2610 960 300Λήψη Αρχείων