Ανακοίνωση προς τους υποψηφίους αναδόχους και κάθε ενδιαφερόμενο της υπ`αρ. Π432/06.06.2023 διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την αναβάθμιση των κεντρικών δικτυακών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr αναρτήθηκε Ενημερωτικό Σημείωμα - Διευκρινιστική Οδηγία.

Σχετικά συννημένα:


2789_2023_06_28_Diefkriniseis.pdf