Ανακοίνωση προς τους υποψηφίους αναδόχους και κάθε ενδιαφερόμενο της υπ΄αρ. Π686/18.09.2023 διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr αναρτήθηκε Ενημερωτικό Σημείωμα - Διευκρινιστική Οδηγία.

 

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 231258


Σχετικά συννημένα:


3777_28_09_2023_Diefkriniseis.pdf