Π721/03.10.2023_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (με αγορά) ΧΑΡΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Τίτλος Σύμβασης: Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Φύλλα για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων.

Προϋπολογισμός δαπάνης: €345.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% €82.800,00 ήτοι συνολική δαπάνη €427.800,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023 Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023, ώρα 12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490, e-mail: sofos@cti.grΛήψη Αρχείων