Π781/30-10-2023_Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση ενός (1) ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των αποθηκών του ΙΤΥΕ `ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ`

Τίτλος Σύμβασης: Μίσθωση ενός (1) ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των αποθηκών Ι.Τ.Υ.Ε. – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Μίσθωμα: Τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο (4,90€/ανά τ.μ.) κατ’ ανώτατο όριο / μήνα

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: 21/11/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: 21/11/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Το στέλεχος της Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +3026109603000, fax.: +302610960490, email: sofos@cti.gr

 

 

 

 Λήψη Αρχείων