Π792/02.11.2023 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με τίτλο Προμήθεια Ευρωπαλετών για τις Ανάγκες Συσκευασίας των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2024-25

Τίτλος Σύμβασης : “Προμήθεια Ευρωπαλετών για τις Ανάγκες Συσκευασίας των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2024-25

Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης: Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης είναι εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ (136.000,00€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (ποσό ΦΠΑ 32.640,00 €, εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία συμπ/νου του ΦΠΑ 168.640,00 €).

 

H προμήθεια των 8.500 παλετών κατανέμεται σε τέσσερα (4) Τμήματα:

  • Ποσότητα κάθε Τμήματος: 2.125 παλέτες
  • Προϋπολογισμός κάθε Τμήματος 34.000,00  πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% (ποσό 42.160,00 συμπ/νου Φ.Π.Α.)

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, Τετάρτη 22/11/2023 και ώρα 12:00

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών, Τρίτη 28/11/2023 και ώρα 12:00

 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Στεφανία Μαχαίρα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300,  Ε-mail: stmachaira@cti.gr

 

 Λήψη Αρχείων